DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

 

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM , SINAV ve BAŞARI TÜZÜĞÜ

(Madde 32 altında Yönetmelik)

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, “Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim, Sınav ve Başarı Tüzüğü”nün 32. maddesi uyarınca Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosu’nun onayı ile aşağıdaki Yönetmeliği yapar.

 

BÖLÜM I

GENEL HÜKÜMLER

Kısa İsim

1.

Bu Yönetmelik, “Öğrenci Danışmanlığı Yönetmeliği”

olarak isimlendirilir.

Tanımlar

2.

Bu Yönetmelikde geçen;

“Üniversite”, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni,

“Rektörlük”, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’nü,

“Fakülte/Okul”, Doğu Akdeniz Üniversitesi Fakülte, Yüksekokullarını ve Okullarını,

“Dekan/Müdür”, Doğu Akdeniz Üniversitesi Fakülte Dekanlarını ve Okul Müdürlerini,

“Bölüm/Program”, Doğu Akdeniz Üniversitesi Fakülte ve Okullarının Bölümlerini ve Programlarını,

“Danışmanlar Kurulu”, Bölüm Başkanının/Program Koordinatörü’nün başkanlığında, bölümdeki öğrenci danışmanları ve öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,

“Danışman”, Her öğrenci için ilgili Bölüm Başkanının/Program Koordinatörü’nün, Bölüm/Program öğretim elemanları arasından görevlendirdiği öğretim elemanlarını,

“Sınıf Öğrenci Temsilcisi”, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde ön lisans ve lisans düzeyinde öğretim yapılan fakülte ve okulların programlarının her sınıfında kayıtlı öğrencilerin kendi aralarında bir yıl süre ile seçtiği birer öğrenciyi

ifade eder.

Amaç

 

3.

Bu Yönetmeliğin amacı, Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine verilecek öğrenci danışmanlık hizmetinin amacına, faaliyet alanlarına, işleyişine yönetim organlarına ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

4.

Bu Yönetmelik, Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine, bölümlerinde verilecek öğrenci danışmanlık hizmetinin amacına, faaliyet alanlarına yönetim organları ve görevlerine, çalışma usul ve esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

 

BÖLÜM II

DANIŞMANLIĞIN AMACI, OLUŞUMU VE GÖREVLERİ

 

Danışmanlığın amacı

 

5.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Danışmanlığı’nın amacı; öğrencilere, eğitim-öğretim konuları başta olmak üzere, karşılaşacakları sorunların çözümünde yardımcı olmak, öğrencilere rehberlik etmek, mesleki açıdan yönlendirmek, Üniversite ve Fakülte/Okul olanakları hakkında bilgilendirmek, başarı durumlarını izlemek ve başarısızlık durumunda yönlendirmek, ders seçiminde yardımcı olmaktır.

Sınıf Öğrenci Temsilcisinin Danışmanlıkla ilgili görevleri

 

6.

Sınıf öğrenci temsilcisinin danışmanlıkla ilgili görevleri şunlardır.

(1)    Temsil ettiği sınıfın danışmanları ile uyum içerisinde çalışarak öğrenci arkadaşlarına yardımcı olmak.

(2)    Öğrenciler tarafından kendisine iletilen sorunları danışmanlara iletmek.

(3)    Danışmanlar Kurulu toplantılarına katılmak.

Danışman ve görevleri

7.

Danışman, Akademik Takvimin Güz dönemindeki danışman eşliğinde kayıt süresinin ilk gününden en geç bir hafta önce her öğrenci için ilgili Bölümün/Programın öğretim elemanları arasından ilgili Bölüm Başkanı/Program Koordinatörü tarafından görevlendirilir. Bölümü olmayan Fakültelerde görevlendirmeyi Dekanlık yapar. Danışman olarak görevlendirilen öğretim elemanının görevi, danışmanı olduğu öğrenciler mezun oluncaya kadar devam eder.

Öğrenci Danışmanlarının görevi, öğrencileri aşağıdaki konularda aydınlatmak ve onlara yol göstermektir.

(1)    Öğrencilerini mesleki açıdan yönlendirmek,

(2)    Rehberlik etmek

(3)    Üniversite, Fakülte/Okul ve Bölüm/Program olanakları hakkında bilgilendirmek,

(4)    Öğrencilerinin derslerdeki başarı durumlarını izlemek,

(5)    Öğrencilerin derslere devamlılığını izlemek,

(6)    Başarısızlık durumunda öğrencilerin başarısızlık nedenlerini araştırmak,

(7)    Başarısızlığa neden olan faktörler konusunda öğrencileri uyarmak,

(8)    Öğrencilerin ders bırakma işlemlerini takip etmek ve nedenlerini araştırmak,

(9)    Seçmeli ders konuları hakkında öğrencileri aydınlatmak ve ders seçiminde yardımcı olmak,

(10)       Gerekli hallerde öğrencilerin psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti almak üzere Üniversite bünyesindeki Psikolojik Danışmanlık, Rehberlik ve Araştırma Merkezine (PDRAM) yönlendirilmesi için Bölüm Başkanı/Program Koordinatörü’nü bilgilendirmek,

(11)       Fakülte/Okul Yönetimi tarafından iletilen formların doldurmasını sağlamak,

(12)      Çözemedikleri öğrenci sorunları hakkında Bölüm Başkanı/ Program Koordinatörü’nü bilgilendirmek.

(13)      Bölüm Başkanı/Program Koordinatörü tarafından haftalık olarak belirlenen danışmanlık programını yürütmek.

(14)      Danışmanlar kuruluna katılmak ve her eğitim-öğretim döneminin sonunda danışmanı olduğu öğrencilerin sorunları ve alınması gereken tedbirleri Bölüm Başkanı/Program Koordinatörü’ne bildirmek.

Bölüm Başkanları/Program

Koordinatörleri’nin  Danışmanlıkla ilgili Görevleri

 

8.

Bölüm Başkanları/Program Koordinatörleri’nin öğrenci danışmanlığı hizmetleri kapsamında görevleri aşağıdadır.

(1)    Her öğretim yılı başında öğrenci danışmanlarını görevlendirmek,

(2)    Öğrenci Danışmanları tarafından kendilerine iletilen sorunları Fakülte/Okul Yönetimine iletmek.

(3)    Danışmanlık hizmetinin gereğince yerine getirilebilmesi için Öğrenci Danışmanlarının çalışmasını denetlemek, karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapmak ve sistemin işler halde tutulmasını sağlamak.

(4)    Danışmanlar tarafından danışmanlık yaptıkları her öğrenci için Fakülte/Okul Yönetimi tarafından iletilen formları doldurmalarını sağlamak.

(5)    Danışmanlar kuruluna başkanlık yapmak ve bu kurul tarafından saptanan öğrenci sorunlarının giderilmesinde ve teşvik edilmesi gereken öğrencilerin belirlenmesinde hazırlanan raporu Fakülte/Okul Yönetimine bildirmek.

(6)     Her yarıyıl sonunda ve dönem içinde yapılan Akademik Bölüm Kurulu toplantılarında ek bir gündem maddesi altında danışmanlık hizmetinin yürütülmesinde karşılaşılan problemlerin tartışılmasını sağlamak. Bu konudaki öneri ve değerlendirmeleri almak.

Fakülte/Okul Yönetimi (Fakülte Dekanlığı veya Okul Müdürlüğü)’nin Danışmanlıkla ilgili Görevleri

 

9.

Fakülte/Okul Yönetimi (Fakülte Dekanlığı veya Okul Müdürlüğü)’nin öğrenci danışmanlığı hizmetleri kapsamında görevleri aşağıdadır.

(1)    Öğrenci danışmanlık hizmetinin daha iyi bir şekilde yerine getirilebilmesi amacı ile, her eğitim-öğretim döneminde öğrenci memnuniyetini, öğrenci başarı durumunu izlemek ve sorunlarını belirlemek için formlar geliştirmek ve ilgili bölümlere bildirmek. Geliştirilen bu formlarda;

(a)      Öğrencilerin bölümlerinden duydukları memnuniyet düzeyini belirleyerek memnuniyetsizliğe neden olan koşulların giderilmesi,

(b)     Öğrencilerin sosyal ve ekonomik durumları hakkında bilgi edinilmesi,

(c)      Bölümlerinden beklentileri hakkında bilgi edinilmesi,

(d)     Öğrencilerin aldıkları danışmanlık hizmetini yeterli bulup bulmadıkları, yetersiz bulmaları halinde ise hangi konularda daha fazla danışmanlık hizmeti verilmesini istedikleri gibi konular yer almalıdır.

(2)    Öğrenci danışmanlık hizmetinin verilmesinde sorumluluğu bulunan tüm Fakülte/Okul öğretim elemanlarını öğrenci danışmanlık hizmetinin önemi, ilgili formların doldurulması ve değerlendirilmesi hakkında bilgilendirmek.

(3)    Bölüm Başkanları/Program Koordinatörleri tarafından iletilen öğrenci şikayet ve sorunlarını çözüme kavuşturmak için gerekli çalışmaları yapmak ve gerektiğinde tedbirler almak.

(4)     Her eğitim-öğretim yılı sonunda Bölüm Başkanları/Program Koordinatörleri tarafından iletilen “Danışmanlar Kurulu Raporu”  hakkında Fakülte/Okul Kurulu’nu toplayarak elde edilen sonuçları bir rapor halinde Rektörlüğe bildirmek.

 

BÖLÜM III

SON HÜKÜMLER

Yürütme

10.

Bu yönetmelik, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yürütülür.

Yürürlük

11.

Bu Yönetmelik Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.