ÖĞRENİM HARÇ YÖNETMELİĞİ

 

(189/1988, 157/1989, 92/1990, 364/1991, 112/1993, 113/1993, 234/1994, 280/1994, 158/1995, 334/1995, 1215/1996, 58/1999, 557/1999, 699/1999, 854/2007, 435/2010 Sayılı Tüzük)

Madde 7(2) ve 32 Altında Yapılan Yönetmelik

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosu, “Öğretim, Sınav ve Başarı Tüzüğü”nün 7’nci maddesinin 2’nci fıkrası ve 32’nci maddesi uyarınca, Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı, Vakıf Yöneticiler Kurulu onayı ile aşağıdaki Yönetmeliği yapar:

 

I. GENEL HÜKÜMLER

Kısa İsim

VYK 24.02.2011

10-11/14-7 EK 5,

VYK 20.02.2014

13-14/8(a)-8 EK 2,

VYK 17.04.2014

13-14/13-5 EK 5,

VYK 07.12.2017

17-18/8(a)-9

1.

Bu yönetmelik, “Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğrenim Harç Yönetmeliği” olarak isimlendirilir.

Tanımlar

2.

Metin başka türlü gerektirmedikçe bu yönetmelikte geçen;

“DAܔ, Doğu Akdeniz Üniversitesini;

“Tezli paket program ücreti”, Tezli yüksek lisans programındaki 7 ders, seminer, tez ve fonlar için ödenecek toplam ücreti;

“Tezsiz paket program ücreti”, Tezsiz yüksek lisans programındaki 10 ders, proje ve fonlar için ödenecek toplam ücreti,

“Kayıtlı öğrenci”, ilgili döneme ait mali yükümlülüklerini yerine getiren ve çevrimiçi ders kaydının açılmasını takiben danışmanı onaylamasa dahi ders seçen öğrenciyi;

“İzinli Öğrenci”, ilgili dönemde gerekli işlemleri yerine getirip “Öğretim Sınav ve Başarı Tüzüğü” çerçevesinde izinli ayrılan öğrenciyi;

“Kaydı bekletilen öğrenci”, kayıt yaptırma süresince ilgili döneme kayıt yaptırmayan öğrenciyi;

“Kayıt sildiren öğrenci”, çeşitli nedenlerle üniversiteden ayrılan öğrenciyi anlatır.

Amaç

3.

Bu Yönetmeliğin amacı, DAÜ öğrencilerinin kayıt yapmaları, izinli ayrılmaları veya kayıt silmeleri halinde, ödemekle yükümlü oldukları öğrenim harçlarını düzenlemektir.

Kapsam

4.

Bu Yönetmelik, DAܒye yeni kabul edilmiş, kayıtlı, izinli veya kaydı bekletilen tüm öğrencileri kapsar.

 

II. ÖĞRENİM HARCI

Öğrenim Harcının Belirlenmesi ve İlanı

5.

Üniversite’de öğretim ücrete tabidir. Öğrencilerden alınacak yıllık üniversite harçları, giriş sınavlarının ilanından önce Vakıf Yöneticiler Kurulu’nca saptanır ve Rektörlükçe ilan edilir.

Öğrenim Harcının Ödenmesi

6.

(1)       Önlisans/Lisans öğrencileri, yıllık üniversite harçlarının iki döneme eşit şekilde bölünerek elde edilen dönemlik harç miktarını her akademik dönem başında ya peşin olarak ya da Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun uygun görmesi durumunda akademik dönem boyunca, miktarı ve ödeme tarihleri belirlenmiş taksitler halinde ödemek zorundadırlar.

(2)       Ders başı ücret ödeyen lisansüstü öğrenciler, her dönem kayıt oldukları ders sayısına karşılık gelen dönemlik harç miktarını öderler.

 

 

(3)       Tezli/Tezsiz Paket programa tabi olan lisansüstü öğrenciler, DAÜ Lisansüstü paket program ücreti uygulama ilkeleri çerçevesinde dönemlik öğrenim harcı öderler.  

Dönemlik Ders Kayıtları için Mali Koşullar

7.

(1)       Öğrenciler, dönemlik ders kayıtlarını yapabilmeleri için Üniversite’ye borçlarının olmaması ve taksitli ödeme olması halinde dönemlik öğrenim harcının en az birinci taksidini ödemeleri gerekir. Ders kayıtlarını yapmayan öğrenciler, ders, laboratuvar ve sınava alınmaz. Bu öğrencilere Üniversite tarafından hiçbir belge verilmez.

VYK 20.02.2014

13-14/8(a)-8 EK 2

 

(2)       Ancak, mali problemleri olup, para transferinde sıkıntı yaşadığı Rektörlük tarafından tespit edilen tüm öğrencilere geçici süre ve sadece bir dönem için kayıt hakkı verilir. Bu şekilde kayıt yapan öğrenciler kendilerine verilen süre (bir dönem) boyunca ders ve sınava girme hakkına sahip olur ancak mali yükümlülüklerini yerine getirene kadar kendilerine herhangi bir belge verilmez. Buna bağlı olarak takip eden dönem başlangıcına kadar mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciler, takip eden  dönemlerde bu haktan yararlanamazlar.

Ödenmeyen Öğrenim Harcına/  Taksitlere Ceza/Faiz Uygulanması

8.

(1)       Belirtilen tarihte ödenmeyen öğrenim harcına/taksitlere Rektörlük tarafından önerilen ve Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından onaylanan gecikme cezası ve/veya faiz uygulanır.

(2)        Borçlu öğrencilerin (mezun durumdakiler dahil) bazılarına veya tümüne gecikme cezası ve/veya faiz uygulamasının kaldırılması Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından değerlendirilir.

Yarı-Zamanlı Öğrencilerin Öğrenim Harcı

9.

“Öğretim, Sınav ve Başarı Tüzüğü” nün 13. maddesine göre Yarı-zamanlı statüdeki Önlisans/Lisans öğrencileri, dönemlik öğrenim harcının, o dönem için almış oldukları ders sayısının, o dönemin normal ders yüküne oranı kadar harç öderler.

(1)     Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu’nun 3 yıllık programlarına kayıtlı öğrenciler mezuniyet dönemlerinde almış oldukları 1 ders için dönemlik öğrenim harcının 1/5’ini, 2 ders için ise 2/5’ini öderler.

(2)     Mezun olmak için yalnızca stajları kalan öğrenciler öğrenim harcı olarak Üniversite Yönetim Kurulu’nun her yıl staj için belirlediği ücreti öderler.

(3)     Yarı-zamanlı statüdeki lisansüstü öğrenciler ders başı ücret öderler.

 

III. KAYDI BEKLETİLEN / TERK ÖĞRENCİ

Kaydı Bekletilen ve Terk Öğrenci

VYK 07.12.2017
17-18/8(a)-9

10.

İlgili akademik dönemin ders ekleme-bırakma (add-drop) süresi sonuna kadar kayıt işlemlerini tamamlamayan öğrencinin kaydı bekletilir.

 

IV. İZİNLİ AYRILMA

İzinli Ayrılma Başvurusu ve Değerlendirilmesi

11.

İzinli ayrılma başvurusu ve değerlendirilmesi “Öğretim, Sınav ve Başarı Tüzüğü”nün 27. maddesine göre yapılır.

İzinli Ayrılma ve Mali Yükümlülükler

12.

İzinli ayrılmak için başvuran ve talebi yetkili mercilerce onaylanan öğrenci, dönemlik öğrenim harcına ve başvuru tarihine bağlı olarak belirlenen izinli ayrılma harcını ödemekle yükümlüdür.

 

 

(1)   

İzinli ayrılma harcı, ilgili öğrencinin tam zamanlı kayıt yaptırması halinde (herhangi bir burs ve/veya indirim almadan) ödeyeceği harç miktarı üzerinden hesaplanır.

 

 

(2)   

Mezuniyet için tamamlaması gereken tüm kredili ve/veya kredisiz derslere kayıt yaptırması halinde, “yarı zamanlı” statüde olabilecek öğrencilerden alınacak izinli ayrılma harcı, kayıt yaptırmaları halinde ödeyecekleri “yarı zamanlı öğrenci harç miktarı” üzerinden hesaplanır.

 

 

(3)   

Öğrenim harcı burslusu ve/veya öğrenim harcı üzerinden indirim alan öğrenciler, izinli ayrılmaları durumunda, madde (1)’deki ödemesi gereken harç miktarı üzerinden izinli ayrılma harcı öderler.

 

 

(4)   

Süreye bağlı tüm değerlendirmelerde, ilgili akademik yıl için önceden ilan edilen akademik takvim esas alınır.

 

 

(5)   

Bir önceki dönemde kayıtlı veya ilk kez kayıt yaptıran Önlisans/Lisans öğrencileri:

 

 

 

(a)                

İlgili dönemin normal kayıt süresi sonuna kadar başvuran ve

 

 

 

i.       bir önceki dönemde kayıtlı öğrenciler

Dönemlik öğrenim harcının %10’unu öderler

 

 

 

ii.       İlk kez kayıt yaptıran öğrenciler

Dönemlik öğrenim harcının %20’sini öderler

 

 

 

(b)                

ders ekleme – bırakma süreci içinde başvuranlar

Dönemlik öğrenim harcının %20’sini öderler

 

 

 

(c)                

ders ekleme-bırakma için son gün tarihinden sonra

 

 

 

 

  i.     1. hafta içerisinde başvuranlar

Dönemlik öğrenim harcının %25’ini öderler

 

 

 

 

ii.     2. haftadan başlayarak 5. hafta sonuna kadar başvuranlar

Dönemlik öğrenim harcının %35’ini öder

 

 

 

 

iii.     6. haftadan başlayarak Dersten Çekilme (Witdrawal) için son tarihe kadar başvuranlar

Dönemlik Öğrenim harcının %55’ini öderler

 

 

 

 

iv.     Dersten Çekilme (Witdrawal) için son tarihten sonra başvuranlar

Dönemlik Öğrenim harcının %100’ünü öderler

 

 

(6)   

Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler Tezli/Tezsiz paket program ücreti veya ders başı ücret ödediklerine ve tam-zamanlı veya yarı-zamanlı olduklarına bakılmaksızın tezli yüksek lisans programlarında uygulanan lisansüstü ders ücreti temel alınarak aşağıdaki gibi işlem görürler.

 

 

 

İlgili dönemin normal kayıt süresi sonuna kadar başvuran ve

 

 

 

(a)                

i.       bir önceki dönemde kayıtlı öğrenciler

Bir lisansüstü dersin %50’sini öderler

 

 

 

 

ii.       İlk kez kayıt yaptıran öğrenciler

Bir lisansüstü ders ücreti öderler

 

 

 

(b)                

ders ekleme – bırakma tarihinden dersten çekilme için son tarihe kadar olan süre içinde başvuranlar

Bir lisansüstü ders ücreti öderler

 

 

 

 

(c)                

Dersten Çekilme (Witdrawal) için son tarihten sonra başvuranlar

Kayıt yaptırdıkları toplam ders ücretinin %100’ünü öderler

 

 

(7)   

“Kaydı Bekletilen Öğrenci” Statüsündekiler;

 

 

 

(a)     

Önlisans/Lisans Öğrencileri;

Takip eden dönemde veya öncesinde başvurmaları halinde, beklemeli durumda olduğu her dönem için dönemlik öğrenim ücretinin %10’u kadar izinli ayrılma harcı öderler.

 

 

 

(b)    

Lisansüstü Öğrencileri;

Takip eden dönemde veya öncesinde başvurmaları halinde, beklemeli durumda olduğu her dönem için bir lisansüstü ders ücretinin %50’si kadar izinli ayrılma harcı öderler.

 

 

(8)   

Kayıt İşlemleri Ders Ekleme-Bırakma İçin Son Tarihten Sonraya Kalan Yeni Öğrenciler

Üniversite’ye yerleştirilme tarihleri veya Üniversite’ye kabul edilip, vize, ulaşım gibi sorunlar nedeniyle kayıt işlemleri akademik dönemin ders ekleme-bırakma için son tarihinden sonrasına kalan yeni öğrenciler, içinde bulunulan akademik dönemin öğrenci aktivite fonu, sağlık sigortası v.b. fon ve primlerini ödeyerek kayıt dondurabilirler. Bu öğrencilerin yatırmış oldukları harç bir sonraki döneme aktarılır.

Kayıt Sildirme Mali Yükümlülükleri

VYK 17.04.2014

13-14/13-5 EK 5

13.

Kayıt sildirme başvurusu, öğrencinin ilgili bölüme veya okula müracaat tarihi itibarı ile değerlendirilir. Kayıt sildiren öğrenci, mali yükümlülükler açısından, ödemekle yükümlü olduğu dönemlik harcın, aşağıda belirtilen sürelerdeki müracaat tarihine göre karşılığındaki yüzdelikler kapsamında ücret öder.

 

(1)   

Bulunduğu döneme kayıtlı olup normal kayıt süresi içerisinde başvuran ve

 

 

 

(a)                

bir önceki dönemde kayıtlı öğrenciler

%10

 

 

 

(b)                

ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler

%20

 

 

(2)   

ders ekleme-bırakma süreci içinde başvuranlar

%20

 

 

(3)   

ders ekleme-bırakma süreci sonrasında başvuranlar

 

 

 

(a)                

1. hafta içerisinde başvuranlar

%30

 

 

 

(b)                

2. hafta içerisinde başvuranlar

%40

 

 

 

(c)                

3. hafta içerisinde başvuranlar

%60

 

 

 

(d)                

4. hafta içerisinde başvuranlar

%80

 

 

 

(e)                

5. hafta içerisinde veya sonrasında başvuranlar

%100

 

 

(4)   

Kaydı bekletilen veya terk durumunda olan öğrenci, kayıt sildirmek için müracaat etmesi halinde, “beklemeli” olduğu veya terk statüsüne geçtiği dönem veya dönemlerden, mali açıdan sorumlu tutulmaz.

 

 

(5)   

“İzinli Öğrenci”, izinli olduğu dönem sonrasındaki dönemin ders ekleme-bırakma için son tarihine kadar kayıt sildirmek için başvurması halinde, izinle ayrılmak için başvuru tarihi esas alınarak, bu maddenin 1’inci, 2’nci ve 3’üncü bendlerinde belirtilen koşullara göre kayıt sildirme ücreti öder.

 

 

(6)   

Daha önceki dönem veya dönemlerde kayıtlı olup daha sonra hiç kayıt yapmamış olan ve kayıt sildirme için başvuran öğrenci 50.00USD (elli Amerikan Doları) kayıt sildirme ücreti öderler.

 

 

V. YAZ DÖNEMİ, ÇİFT ANADAL/YANDAL PROGRAMLARI İLE BİR BAŞKA PROGRAMDAN VE ÜNİVERSİTE DIŞINDAN ALINAN DERS ÜCRETLERİ

Yaz Dönemi Ders Ücretleri

14.

(1)                 

Yaz Dönemi’nde alınan dersler için öğrenim harcından ayrı olarak ücret alınır. Her ders için alınacak ücret, kredili dersler için kredi başına alınacak ücret olarak, kredisiz dersler için ise dersin ücreti olarak Rektörlüğün önerisi Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun onayı ile belirlenir ve Rektörlükçe Yaz Dönemi başlangıcından en az 4 hafta önce ilan edilir.

 

 

(2)                 

Yaz Dönemi’nde ders alabilmek için alınacak derslerin ücreti akademik takvimde belirtilen tarihlerde peşin olarak ödenmesi gerekir.

 

 

(3)                 

Yaz Dönemi’nde ders almak isteyen öğrencilerin geçmiş dönemlere ait üniversiteye borçları varsa, borçların ödenmesi bir sonraki akademik yılın Güz Dönemi’ne bırakılır.

Çift Anadal/Yandal ile Bir Başka Programdan Alınan Ders Ücretleri

15.

(1)                 

Çift Anadal/Yandal programlarına kayıtlı öğrenciler ile bir başka programdan ders alan öğrenciler, kayıtlı bulundukları birinci anadal programı ücretinden ayrı olarak, ikinci Anadal/Yandal programından veya bir başka programdan alacakları birinci anadal programı ile ortak olmayan ve birinci anadal programının öngördüğü normal ders yükünü aşan her bir ders için o yıla ait belirlenen kredi başına ücreti öderler.

 

 

(2)                 

Birinci Anadal programında “DAÜ Öğrenci Bursları ve İndirimli Öğrenim Ücreti Uygulama Yönetmeliği”nde belirtilen burs veya indirimlerden yararlanan öğrenciler, ikinci Anadal/Yandal yaptıkları bölüm/programda da bu haklarından yararlanırlar. Bursluluk süresi birinci anadal mezuniyetinden sonra ikinci anadal için iki yarıyıl, yandal için bir yarıyıdır.

 

 

(3)                 

“Ders Kayıt Yönetmeliği”nin 6’ncı maddesinde belirtilen koşulları sağlayarak birinci anadal programından ek ders alabilecek öğrenciler, isterlerse bu haklarını ikinci anadal/yandal programındaki veya bir başka programdaki dersler için kullanabilirler. Bu koşulda alınacak ders için ödeme yapılmaz.

Üniversite Dışından Alınan Ders Ücretleri

16.

(1)                 

Başka bir yükseköğretim kurumundan ders alan öğrenciler, Güz/Bahar dönemi için DAܒ deki öğrenci harcını, Yaz Dönemi için ise DAܒde belirlenen ders ücretlerine göre, alacakları ders(ler)in ücretini tam olarak DAܒye ödemeye devam ederler.

 

 

(2)                 

Ancak öğrencinin gideceği yükseköğretim kurumunda, alacağı dersler için ücret ödemesi gerekliliği durumunda, öğrencinin DAܒye ödeyeceği ücret, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

VI. ÇEŞİTLİ KURALLAR

Belge Verilmesi

17.

Üniversiteye harç veya başka türlü borcu olan “kaydı bekletilen” veya “terk” veya “mezun” statüsünde olan öğrenciye hiçbir belge verilmez.

Açık Olmayan Konular veya Özel Nedenler

18.

Bu yönetmelikte açık olmayan konular veya bağlı olduğu akademik birim(ler)in olumlu görüşü ile özel nedenleri olan öğrenciler, Rektörlüğün önerisi, Üniversite Yönetim Kurulu’nun olumlu görüşü alınarak, Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından değerlendirilirler.

 

VII. GEÇİCİ KURALLAR

Geçici Madde

1.

Öğrenciler, bu yönetmelik yürürlüğe girmeden önce Üniversite’ye ödemiş oldukları veya ödeme yükümlülüğü altına girmiş oldukları “İzinli Ayrılma” harçlarından indirim veya iade talep edemezler.

Geçici Madde

2.

Bu Yönetmelik, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren “İzinli Ayrılma ve Kayıt Sildirme Uygulama İlkeleri” yürürlükten kaldırılır.

 

VIII. SON HÜKÜMLER

Yürütme Yetkisi

19.

Bu Yönetmelik, DAÜ Rektörlüğü tarafından yürütülür.

Yürürlülük

20.

Bu Yönetmelik, Vakıf Yöneticiler Kurulu onayından sonra yürürlüğe girer.