ÖĞRENİM HARÇ YÖNETMELİĞİ

 

(189/1988, 157/1989, 92/1990, 364/1991, 112/1993, 113/1993, 234/1994, 280/1994, 158/1995, 334/1995, 1215/1996, 58/1999, 557/1999, 699/1999, 854/2007, 435/2010 Sayılı Tüzük)

Madde 7(2) ve 32 Altında Yapılan Yönetmelik

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosu, “Öğretim, Sınav ve Başarı Tüzüğü”nün 7’nci maddesinin 2’nci fıkrası ve 32’nci maddesi uyarınca, Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı, Vakıf Yöneticiler Kurulu onayı ile aşağıdaki Yönetmeliği yapar:

 

I. GENEL HÜKÜMLER

Kısa İsim

VYK 24.02.2011

10-11/14-7 EK 5,

VYK 20.02.2014

13-14/8(a)-8 EK 2,

VYK 17.04.2014

13-14/13-5 EK 5,

VYK 07.12.2017

17-18/8(a)-9,

VYK 25.02.2021

20-21/18-1

1.

Bu yönetmelik, “Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğrenim Harç Yönetmeliği” olarak isimlendirilir.

Tanımlar

2.

Metin başka türlü gerektirmedikçe bu yönetmelikte geçen;

“DAܔ, Doğu Akdeniz Üniversitesini;

“Tezli paket program ücreti”, Tezli yüksek lisans programındaki 7 ders, seminer, tez ve fonlar için ödenecek toplam ücreti;

“Tezsiz paket program ücreti”, Tezsiz yüksek lisans programındaki 10 ders, proje ve fonlar için ödenecek toplam ücreti,

“Kayıtlı öğrenci”, ilgili döneme ait mali yükümlülüklerini yerine getiren ve çevrimiçi ders kaydının açılmasını takiben danışmanı onaylamasa dahi ders seçen öğrenciyi;

“İzinli Öğrenci”, ilgili dönemde gerekli işlemleri yerine getirip “Öğretim Sınav ve Başarı Tüzüğü” çerçevesinde izinli ayrılan öğrenciyi;

“Kaydı bekletilen öğrenci”, kayıt yaptırma süresince ilgili döneme kayıt yaptırmayan öğrenciyi;

“Kayıt sildiren öğrenci”, çeşitli nedenlerle üniversiteden ayrılan öğrenciyi anlatır.

Amaç

3.

Bu Yönetmeliğin amacı, DAÜ öğrencilerinin kayıt yapmaları, izinli ayrılmaları veya kayıt silmeleri halinde, ödemekle yükümlü oldukları öğrenim harçlarını düzenlemektir.

Kapsam

4.

Bu Yönetmelik, DAܒye yeni kabul edilmiş, kayıtlı, izinli veya kaydı bekletilen tüm öğrencileri kapsar.

 

II. ÖĞRENİM HARCI

Öğrenim Harcının Belirlenmesi ve İlanı

VYK 25.02.2021

20-21/18-1

5.

Üniversite’de öğrenim ücrete tabidir. Öğrencilerden alınacak tüm harçlar, fonlar ve ücretler giriş sınavlarının ilanından önce Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından saptanır ve Rektörlük vasıtasıyla ilan edilir.

Öğrenim Harcının Ödenmesi

6.

(1)

Önlisans veya Lisans öğrencileri, yıllık üniversite harçlarının iki döneme eşit şekilde bölünerek elde edilen dönemlik harç miktarını her akademik dönem başında ya peşin olarak ya da Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun uygun görmesi durumunda akademik dönem boyunca, miktarı ve ödeme tarihleri belirlenmiş taksitler halinde ödemek zorundadırlar.

(2)

Ders başı ücret ödeyen lisansüstü öğrenciler, her dönem kayıt oldukları ders sayısına karşılık gelen dönemlik harç miktarını öderler.

(3)

Tezli/Tezsiz Paket programa tabi olan lisansüstü öğrenciler, DAÜ Lisansüstü paket program ücreti uygulama ilkeleri çerçevesinde dönemlik öğrenim harcı öderler.

Dönemlik Ders Kayıtları için Mali Koşullar

7.

(1)

Öğrenciler, dönemlik ders kayıtlarını yapabilmeleri için Üniversite’ye borçlarının olmaması ve taksitli ödeme olması halinde dönemlik öğrenim harcının en az birinci taksidini ödemeleri gerekir. Ders kayıtlarını yapmayan öğrenciler, ders, laboratuvar ve sınava alınmaz. Bu öğrencilere Üniversite tarafından hiçbir belge verilmez.

VYK 20.02.2014

13-14/8(a)-8 EK 2

 

(2)

Ancak, mali problemleri olup, para transferinde sıkıntı yaşadığı Rektörlük tarafından tespit edilen tüm öğrencilere geçici süre ve sadece bir dönem için kayıt hakkı verilir. Bu şekilde kayıt yapan öğrenciler kendilerine verilen süre (bir dönem) boyunca ders ve sınava girme hakkına sahip olur ancak mali yükümlülüklerini yerine getirene kadar kendilerine herhangi bir belge verilmez. Buna bağlı olarak takip eden dönem başlangıcına kadar mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciler, takip eden  dönemlerde bu haktan yararlanamazlar.

Ödenmeyen Öğrenim Harcına veya Taksitlere Ceza veya Faiz Uygulanması

8.

(1)

Belirtilen tarihte ödenmeyen öğrenim harcına/taksitlere Rektörlük tarafından önerilen ve Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından onaylanan gecikme cezası ve/veya faiz uygulanır.

(2)

Borçlu öğrencilerin (mezun durumdakiler dahil) bazılarına veya tümüne gecikme cezası ve/veya faiz uygulamasının kaldırılması Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından değerlendirilir.

Yarı-Zamanlı Öğrencilerin Öğrenim Harcı

9.

“Öğretim, Sınav ve Başarı Tüzüğü” nün 13. maddesine göre Yarı-zamanlı statüdeki Önlisans/Lisans öğrencileri, dönemlik öğrenim harcının, o dönem için almış oldukları ders sayısının, o dönemin normal ders yüküne oranı kadar harç öderler.

(1)

Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu’nun 3 yıllık programlarına kayıtlı öğrenciler mezuniyet dönemlerinde almış oldukları 1 ders için dönemlik öğrenim harcının 1/5’ini, 2 ders için ise 2/5’ini öderler.

VYK 25.02.2021

20-21/18-1

(2)

Müfredatındaki tüm dersleri tamamlayan ancak mezuniyet için sadece yaz stajı veya stajları kalan öğrenciler, öğrenim harcı olarak almış oldukları her staj için dönem harcının 1/20 oranını öderler.

 

(3)

Yarı-zamanlı statüdeki lisansüstü öğrenciler ders başı ücret öderler.

 

III. KAYDI BEKLETİLEN / TERK ÖĞRENCİ

Kaydı Bekletilen ve Terk Öğrenci

VYK 07.12.2017
17-18/8(a)-9

10.

İlgili akademik dönemin ders ekleme-bırakma (add-drop) süresi sonuna kadar kayıt işlemlerini tamamlamayan öğrencinin kaydı bekletilir.

 

IV. İZİNLİ AYRILMA

İzinli Ayrılma Başvurusu ve Değerlendirilmesi

11.

İzinli ayrılma başvurusu ve değerlendirilmesi “Öğretim, Sınav ve Başarı Tüzüğü”nün 27. maddesine göre yapılır.

İzinli Ayrılma ve Mali Yükümlülükler

12. 

İzinli ayrılmak için başvuran ve talebi yetkili mercilerce onaylanan öğrenci, dönemlik öğrenim harcına ve başvuru tarihine bağlı olarak belirlenen izinli ayrılma harcını ödemekle yükümlüdür.

(1)

İzinli ayrılma harcı, ilgili öğrencinin tam zamanlı kayıt yaptırması halinde (herhangi bir burs ve/veya indirim almadan) ödeyeceği harç miktarı üzerinden hesaplanır.

 

 

(2)

Mezuniyet için tamamlaması gereken tüm kredili ve/veya kredisiz derslere kayıt yaptırması halinde, “yarı zamanlı” statüde olabilecek öğrencilerden alınacak izinli ayrılma harcı, kayıt yaptırmaları halinde ödeyecekleri “yarı zamanlı öğrenci harç miktarı” üzerinden hesaplanır.

 

(3)

Öğrenim harcı burslusu ve/veya öğrenim harcı üzerinden indirim alan öğrenciler, izinli ayrılmaları durumunda, madde (1)’deki ödemesi gereken harç miktarı üzerinden izinli ayrılma harcı öderler.

 

(4)

Süreye bağlı tüm değerlendirmelerde, ilgili akademik yıl için önceden ilan edilen akademik takvim esas alınır.

 

(5)

Bir önceki dönemde kayıtlı veya ilk kez kayıt yaptıran Önlisans veya Lisans öğrencileri:

 

 

(a)

İlgili dönemin normal kayıt süresi sonuna kadar başvuran ve

 

i.

bir önceki dönemde kayıtlı öğrenciler,

Dönemlik öğrenim harcının %10’unu öderler.

 

ii.

İlk kez kayıt yaptıran öğrenciler,

Dönemlik öğrenim harcının %20’sini öderler.

 

(b)

ders ekleme veya bırakma süreci içinde başvuranlar, dönemlik öğrenim harcının %20’sini öderler.

 

(c)

ders ekleme veya bırakma için son gün tarihinden sonra

 

i.

Birinci hafta içerisinde başvuranlar,

Dönemlik öğrenim harcının %25’ini öderler

 

ii.

İkinci haftadan başlayarak Beşinci hafta sonuna kadar başvuranlar,

Dönemlik öğrenim harcının %35’ini öder.

 

iii.

Altıncı haftadan başlayarak Dersten Çekilme (Witdrawal) için son tarihe kadar başvuranlar,

Dönemlik Öğrenim harcının %55’ini öderler

 

iv.

Dersten Çekilme (Witdrawal) için son tarihten sonra başvuranlar,

Dönemlik Öğrenim harcının %100’ünü öderler.

 

(6)

 

Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler Tezli veya Tezsiz paket program ücreti veya ders başı ücret ödediklerine ve tam-zamanlı veya yarı-zamanlı olduklarına bakılmaksızın tezli yüksek lisans programlarında uygulanan lisansüstü ders ücreti temel alınarak aşağıdaki gibi işlem görürler.

 

 VYK 25.02.2021

 20-21/18-1

(a)

İlgili dönemin ders ekleme veya çıkarma tarihi sonuna kadar başvuru yapan ve

 

 

 

i.

bir önceki dönemde kayıtlı öğrenciler,

Bir lisansüstü dersin %50’sini öderler.

 

 

ii.

İlk kez kayıt yaptıran öğrenciler,

Bir lisansüstü ders ücreti öderler.

 

VYK 25.02.2021

 20-21/18-1

(b)

Ders ekleme veya çıkarma son tarihinden dersten çekilmek için son tarihe kadar olan süre içinde başvuran öğrenciler, bir lisansüstü ders ücreti öderler.

 

VYK 25.02.2021

 20-21/18-1

(c)

Dersten çekilme (Witdrawal) için son tarihten sonra başvuru yapan öğrenciler, kayıt yaptırdıkları toplam ders ücretinin %100’ünü öderler.

 

 

 

 

 

(7)

“Kaydı Bekletilen Öğrenci” Statüsündekiler;

 

(a)

Önlisans veya Lisans Öğrencileri;

Takip eden dönemde veya öncesinde başvurmaları halinde, beklemeli durumda olduğu her dönem için dönemlik öğrenim ücretinin %10’u kadar izinli ayrılma harcı öderler.

 

(b)

Lisansüstü Öğrencileri;

Takip eden dönemde veya öncesinde başvurmaları halinde, beklemeli durumda olduğu her dönem için bir lisansüstü ders ücretinin %50’si kadar izinli ayrılma harcı öderler.

 

(8)

Kayıt İşlemleri Ders Ekleme-Bırakma İçin Son Tarihten Sonraya Kalan Yeni Öğrenciler;

Üniversite’ye yerleştirilme tarihleri veya Üniversite’ye kabul edilip, vize, ulaşım gibi sorunlar nedeniyle kayıt işlemleri akademik dönemin ders ekleme-bırakma için son tarihinden sonrasına kalan yeni öğrenciler, içinde bulunulan akademik dönemin öğrenci aktivite fonu, sağlık sigortası v.b. fon ve primlerini ödeyerek kayıt dondurabilirler. Bu öğrencilerin yatırmış oldukları harç bir sonraki döneme aktarılır.

 

Kayıt Sildirme Mali Yükümlülükleri

VYK 17.04.2014

13-14/13-5 EK 5

VYK 25.02.2021

20-21/18-1

13.

Kayıt sildirme başvurusu, öğrencinin Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne müracaat tarihi itibarı ile değerlendirilir. Kayıt sildirecek öğrencilerin, mali yükümlülükleri aşağıda belirtildiği şekilde uygulanır:

 

(1)

Kayıt sildirme başvurusu yaptığı dönemde kayıtlı olan öğrencilerin kayıt sildirme mali yükümlülükleri:

 

(A)

ÖNLİSANS VEYA LİSANS VE ÖĞRETMENLİK SERTİFİKASI PROGRAM ÖĞRENCILERİ:

Kayıt sildiren önlisans veya lisans ile sertifika program öğrencileri aşağıda belirlenen kriterler çerçevesinde ücret öderler. Ödenecek ücret aşağıda verilen her bir kriter için öğrencinin o döneme ait toplam dönemlik harcının yine o kriter için belirlenmiş yüzdeliği kadardır.

 

(a)

Normal kayıt başvuran ve

 

i.

bir önceki dönemde kayıtlı öğrenciler,

%10

 

ii.

ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler

%20

 

(b)

ders ekleme veya bırakma süreci içinde başvuranlar

%20

 

(c)

ders ekleme veya bırakma süreci sonrasındaki

 

i.

1. hafta içerisinde başvuranlar

%30

 

ii.

2. hafta içerisinde başvuranlar

%40

 

iii.

3. hafta içerisinde başvuranlar

%60

 

iv.

4. hafta içerisinde başvuranlar

%80

 

v.

5. hafta içerisinde veya sonrasında başvuranlar

%100

 

(B)

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ:

Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler tezli veya tezsiz, paket program ücreti veya ders başı ücret ödediklerine ve tam-zamanlı veya yarı- zamanlı olduklarına bakılmaksızın ilgili lisansüstü derecesinde (yüksek lisans veya doktora) eğitim veren tezli bir programın bir ders ücreti üzerinden aşağıda belirtilen oranda ücret öder:

 

(a)

ilgili dönemin ders ekleme veya çıkarma tarihi sonuna kadar başvuru  yapan,

 

 

i.

bir önceki döneme kayıtlı olan öğrenciler, bir ders ücretinin  %50’sini öder.

 

 

ii.

ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, bir ders ücretinin tamamını öder.

 

(b)

ders ekleme veya çıkarma son tarihinden sonraki gün ile dersten çekilmek için son tarihe kadar olan süre içinde başvuran öğrenciler bir ders ücretinin tamamını öder.

 

(c)

dersten çekilmek için belirlenen son tarihten sonra başvuran öğrenciler,  kayıtlı oldukları toplam ders ücretinin tamamını öderler.

 

(2)

“İzinli Öğrenciler”, izinli olduğu dönem sonrasındaki dönemin ders ekleme veya bırakma son tarihine kadar kayıt sildirmek amacıyla başvurması halinde, izinli ayrılmak için başvuru tarihi esas alınarak, bu maddenin 1’inci fıkrasının (A) ve (B) bendlerinde belirtilen koşullara göre kayıt sildirme ücreti öderler.

 

(3)

Daha önceki dönem veya dönemlerde kayıtlı olup daha sonra hiç kayıt yapmamış olan ve kayıt sildirmek için başvuran tüm öğrenciler 50.00USD (elli Amerikan Doları) veya karşılığı Türk Lirası kayıt sildirme ücreti öderler.

 

 

V. YAZ DÖNEMİ, ÇİFT ANADAL/YANDAL PROGRAMLARI İLE BİR BAŞKA PROGRAMDAN VE ÜNİVERSİTE DIŞINDAN ALINAN DERS ÜCRETLERİ

Yaz Dönemi Ders Ücretleri

14.

(1)

Yaz Dönemi’nde alınan dersler için öğrenim harcından ayrı olarak ücret 3 dersler için kredi başına alınacak ücret olarak, kredisiz dersler için ise dersin ücreti olarak Rektörlüğün önerisi Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun onayı ile belirlenir ve Rektörlükçe Yaz Dönemi başlangıcından en az 4 hafta önce ilan edilir.

(2)

Yaz Dönemi’nde ders alabilmek için alınacak derslerin ücreti akademik takvimde belirtilen tarihlerde peşin olarak ödenmesi gerekir.

(3)

Yaz Dönemi’nde ders almak isteyen öğrencilerin geçmiş dönemlere ait üniversiteye borçları varsa, borçların ödenmesi bir sonraki akademik yılın Güz Dönemi’ne bırakılır.

Çift Anadal veya Yandal ile Bir Başka Programdan Alınan Ders Ücretleri

15.

(1)

Çift Anadal veya Yandal programlarına kayıtlı öğrenciler ile bir başka programdan ders alan öğrenciler, kayıtlı bulundukları birinci anadal programı ücretinden ayrı olarak, ikinci Anadal veya Yandal programından veya bir başka programdan alacakları birinci anadal programı ile ortak olmayan ve birinci anadal programının öngördüğü normal ders yükünü aşan her bir ders için o yıla ait belirlenen kredi başına ücreti öderler.

(2)

Birinci Anadal programında “DAÜ Öğrenci Bursları ve İndirimli Öğrenim Ücreti Uygulama Yönetmeliği”nde belirtilen burs veya indirimlerden yararlanan öğrenciler, ikinci Anadal veya Yandal yaptıkları bölüm/programda da bu haklarından yararlanırlar. Bursluluk süresi birinci anadal mezuniyetinden sonra ikinci anadal için iki yarıyıl, yandal için bir yarıyıdır.

(3)

“Ders Kayıt Yönetmeliği”nin 6’ncı maddesinde belirtilen koşulları sağlayarak birinci anadal programından ek ders alabilecek öğrenciler, isterlerse bu haklarını ikinci anadal veya yandal programındaki veya bir başka programdaki dersler için kullanabilirler. Bu koşulda alınacak ders için ödeme yapılmaz.

 

Üniversite Dışından Alınan Ders Ücretleri

16.

(1)

Başka bir yükseköğretim kurumundan ders alan öğrenciler, Güz veya Bahar dönemi için DAܒdeki öğrenci harcını, Yaz Dönemi için ise DAܒde belirlenen ders ücretlerine göre, alacakları ders(ler)in ücretini tam olarak DAܒye ödemeye devam ederler.

(2)

Ancak öğrencinin gideceği yükseköğretim kurumunda, alacağı dersler için ücret ödemesi gerekliliği durumunda, öğrencinin DAܒye ödeyeceği ücret, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

VI. ÇEŞİTLİ KURALLAR

Belge Verilmesi

17.

Üniversiteye harç veya başka türlü borcu olan “kaydı bekletilen” veya “terk” veya “mezun” statüsünde olan öğrenciye hiçbir belge verilmez.

Açık Olmayan Konular veya Özel Nedenler

18.

Bu yönetmelikte açık olmayan konular veya bağlı olduğu akademik birim(ler)in olumlu görüşü ile özel nedenleri olan öğrenciler, Rektörlüğün önerisi, Üniversite Yönetim Kurulu’nun olumlu görüşü alınarak, Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından değerlendirilirler.

 

VII. GEÇİCİ KURALLAR

Geçici Madde

1.

Öğrenciler, bu yönetmelik yürürlüğe girmeden önce Üniversite’ye ödemiş oldukları veya ödeme yükümlülüğü altına girmiş oldukları “İzinli Ayrılma” harçlarından indirim veya iade talep edemezler.

Geçici Madde

2.

Bu Yönetmelik, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren “İzinli Ayrılma ve Kayıt Sildirme Uygulama İlkeleri” yürürlükten kaldırılır.

 

VIII. SON HÜKÜMLER

Yürütme Yetkisi

19.

Bu Yönetmelik, DAÜ Rektörlüğü tarafından yürütülür.

Yürürlülük

20.

Bu Yönetmelik, Vakıf Yöneticiler Kurulu onayından sonra yürürlüğe girer.