GİRİŞ SINAVLARI VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNETMELİĞİ

 

(189/1988, 157/1989, 92/1990, 364/1991, 112/1993, 113/1993, 234/1994, 280/1994, 158/1995, 334/1995, 1215/1996, 58/1999, 557/1999, 699/1999, 854/2007, 435/2010 Sayılı Tüzük)

Madde 4(2) Altında Yapılan Yönetmelik.

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu, Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim, Sınav ve Başarı Tüzüğü’nün 4’üncü maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca aşağıdaki Yönetmeliği yapar.

 

I. GENEL HÜKÜMLER

Kısa İsim

17.05.2019

R.G. 71

EK III

A.E. 384

1.

Bu Yönetmelik, “Doğu Akdeniz Üniversitesi Giriş Sınavları ve Öğrenci Kabul Yönetmeliği” olarak isimlendirilir.

Tefsir

2.

Bu Yönetmelik’te metin başka türlü gerektirmedikçe;

“Akademik Dönem”, Üniversite Senatosu tarafından belirlenen Güz ve Bahar Dönemlerini anlatır.

“ÖSYM”, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nı anlatır.

“Rektörlük”, Üniversite’nin yürütme organını anlatır.

“Senato”, Üniversite’nin akademik organını anlatır.

“T.C. Yüksek Öğretim Kurulu”, Türkiye Cumhuriyeti’nde tüm yüksek öğretimi düzenleyen ve yükseköğretim kurumlarının faaliyetlerine yön veren, özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip kuruluşu anlatır.

“Üniversite Yönetim Kurulu”, Üniversite’nin yönetiminde Rektör’e yardımcı olan organı anlatır.

“Vakıf Yöneticiler Kurulu”, Üniversite’nin en yüksek karar organını anlatır.

Bu yönetmelikte geçen kavramlar, yönetmeliğin kaynaklandığı 18/86 Sayılı Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası’nda yer alan anlamları taşır.

Kapsam

3.

Bu Yönetmelik, Doğu Akdeniz Üniversitesi (aşağıda kısaca DAÜ olarak anılacaktır) birimlerine alınacak öğrenciler için uygulanacak Giriş Sınavı, Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu ve birinci sınıflara kabul koşullarını ve esaslarını kapsar.

 

 

II. ESAS HÜKÜMLER

Lise Mezuniyeti

4.

Öğrencilerin DAܒye kabul edilmeleri için lise veya dengi bir orta öğretim kurumundan mezun olması koşuldur.

TC Uyruklu Öğrencilerin Kabul Koşulları

5.

Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler, DAܒnün programlarına Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşma tahtında kayıt hakkı elde ederler.

KKTC Uyruklu Öğrencilerin Kabul Koşulları

6.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu öğrenciler belirlenen kontenjanlar çerçevesinde aşağıdaki usullerden biri ile DAܒye kabul edilirler:

(1)   DAÜ tarafından düzenlenen giriş sınavı ile bir önlisans veya lisans programına yerleştirilmiş olmak;

(2)   Üniversite Senatosu’nun uygun bulduğu dört yıllık programlara orta eğitim başarısı ile kabul edilmek;

(3)   DAÜ giriş sınavındaki puanı ile herhangi bir programa yerleştirilen öğrenci ilgili alan puan türünde yeterli puanı olması halinde, kontenjan çerçevesinde başka bir programa kayıt yapabilir. Ancak, tercih listesi sonucu bir programa yerleşemeyen öğrenci adayı, aldığı puanının yeterli olduğu bir programa kayıt yaptırabilir;

 

 

(4)   İngilizce orta öğretim sisteminde ilgili dallarda en az 5 GCE O Level veya eşdeğer sınavlarda başarılı olup bu tür öğrenciler için belirlenen kontenjanlar çerçevesinde bir programa ön kayıt ile yerleştirilmiş olmak;

(5)   Uluslararası kabul gören (International Baccalaureate, SAT ve benzeri) sınavlarda, ilgili Fakülte veya Yüksek Okul Kurullarının belirleyeceği koşullara göre başarılı olup ve bu tür öğrenciler için belirlenecek kontenjanlar çerçevesinde bir programa ön kayıt ile yerleştirilmiş olmak;

(6)   KKTC’deki ticaret ve meslek liselerinin, başvurdukları bölümle ilgili bir bölümden mezun olup bu tür öğrenciler için belirlenen kontenjanlar çerçevesinde iki yıllık bir programa ön kayıtla yerleştirilmiş olmak;

(7)   Özel Yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarda ilgili programın öğretim   elemanlarının değerlendireceği mülakat veya portfolyo değerlendirmelerinde başarılı olmak;

(8)   KKTC’deki ticaret ve meslek liseleri dışındaki lise ve dengi okullardan mezun olup bu tür öğrenciler için belirlenen kontenjanlar çerçevesinde iki yıllık bir programa ön kayıtla yerleştirilmiş olmak.

Üçüncü Ülke Öğrencilerin Kabul Koşulları

7.

KKTC veya TC uyruklular dışındaki öğrenciler, belirlenen Üçüncü Ülke öğrenci kontenjanları çerçevesinde, orta öğretimdeki başarıları esas alınarak, üniversiteye kabul edilebilirler.

Orta Öğrenimlerini Üçüncü Ülkelerde Tamamlayan KKTC Uyruklu Öğrencilerin Ek Kabul Koşulları

8.

Orta öğrenimlerini KKTC ve TC dışında tamamlamış olan KKTC uyruklu öğrenciler, bu yönetmeliğin 5’inci maddesinde belirtilen koşullara ek olarak KKTC’nin Eğitimden Sorumlu Bakanlığından lise mezuniyet denkliği almak koşulu ile Üçüncü Ülkelerden gelecek öğrenciler için ayrılan kontenjanlar çerçevesinde Üniversiteye kabul edilirler

Çift Uyruklu ve KKTC Uyruğuna Sonradan Geçen Öğrencilerin Kabul Koşulları

9.

TC – KKTC Milletlerarası Anlaşma çerçevesinde veya Üçüncü Ülke öğrencileri için ayrılan kontenjanlar çerçevesinde DAܒye kabul edilen çift uyruklu öğrenciler ile KKTC uyruğuna sonradan geçen TC veya Üçüncü Ülke uyruklu öğrenciler, öğrenim süreleri boyunca TC veya Üçüncü Ülke öğrencilerine uygulanan öğrenim ücreti kıstaslarına tabi olurlar.

Diğer Kabul Şekilleri

10.

Bu Yönetmelikte belirtilen usuller dışındaki öğrenci kabulleri, Rektörlük önerisi ve Üniversite Senatosu kararı ile gerçekleştirilir.

Yatay ve Dikey Geçiş Yoluyla Kabul

11.

(1)

Üniversite Dışından Yatay Geçişler:  Herhangi bir Üniversite veya dengi bir Yüksek Öğrenim Kurumu’na en az bir dönem devam etmiş bir öğrenci Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne yatay geçiş için başvurabilir. Bu şekildeki bir başvurunun kabul edilebilmesi için öğrencinin:

A)      Bir Üniversite veya Yüksek Öğrenim Kurumu’nda kayıtlı olması; (İzinli ayrılmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez)

B)       Kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının oluşmuş olması;

 

 

 

C)       Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşma kurallarına uyuyor olması;

 

 

 

Ç)

Yatay geçiş müracaatının değerlendirilebilmesi için;

 

 

 

 

(a) Önlisans programları için 2’nci veya 3’üncü Akademik Döneme

(b)4 yıllık lisans programları için 3’üncü, 4’üncü, 5’inci veya 6’ncı Akademik Döneme,

(c) 5 yıllık lisans programı için 3’üncü, 4’üncü, 5’inci, 6’ncı, 7’nci veya 8’inci Akademik Döneme kayıt yapılmış olması şarttır.

 

 

 

Durumları yukarıdaki şartlara uygun olan öğrencilerin başvuruları ilgili Bölüm Kurulu’nun görüşü alındıktan sonra, Fakülte Kurulu veya Yüksekokul Kurulu tarafından, Bölümlerin önceden belirlediği kontenjanlar çerçevesinde, kesin karara bağlanır.

 

(2)

Üniversite İçi Yatay Geçişler:  Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu hariç, en az bir dönem öğrenim görmüş öğrencilere, programları yürüten birimlerin önceden belirlediği kontenjanlar çerçevesinde program değiştirme olanağı verilebilir. Program değiştirmek isteyen öğrencilerin müracaatları, ilgili Bölüm Kurulu’nun görüşü alındıktan sonra Fakülte Kurulu veya Yüksek Okul Kurulu tarafından kesin karara bağlanır.

Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler için, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşma uygulanır.

 

 

(3)

Üniversite İçi Dikey Geçişler:

 

 

A)    Lisans programına devam etme hakkına sahip olan veya lisans programlarından akademik başarısızlık sonucu çıkarılmış öğrenci, Yüksek Okul Kurulu kararı ile Yüksek Okul Programı’na geçebilir.

 

 

 

B)     Doğu Akdeniz Üniversitesi 2 veya 3 yıllık programlarından mezun öğrenciler ilgili Fakülte Kurulu veya Yüksek Okul Kurulu’nun kararı ile 4 yıllık programlara alınabilirler.

 

(4)

Üniversite Dışından Dikey Geçişler:  Bir yüksek öğrenim kurumunun 2 veya 3 yıllık programlarından mezun olan öğrenciler, ilgili Fakülte veya Yüksek Okul Kurulu’nun kararı ile lisans programlarına alınabilirler.

Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler için, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşma uygulanır.

 

(5)

Yatay veya Dikey Geçiş Yapan Öğrencilerin Muafiyetleri: Yatay veya dikey geçiş yapan öğrenciye tanınacak muafiyetler ve takip edeceği ders programı, ilgili Bölüm Kurulu tarafından saptanır.

Başvurular, Değerlendirme ve Sonuçların İlanı

12.

(1)

A)    Yatay geçiş başvurusu yapmak isteyen öğrenciler, kontenjanların ilan tarihinden sonra gerekli dokümanları dosyalarına ekleyerek, başvurularını Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yaparlar.

B)     Kontenjanların sayısı kadar başvuru olmaması durumunda, kontenjan sayısına kadar başvuru kabul edilir.

 

 

(2)

Her akademik birim, yapılan başvuruları, ilgili mevzuat ve belirleyeceği kriterler çerçevesinde değerlendirerek en geç ilan tarihinden iki gün önce Öğrenci İşleri Müdürlüğüne bildirir.

 

 

(3)

A)    Yatay geçiş başvurularının sonuçları, en geç kayıt tarihinden bir hafta önce açıklanır.

B)     Sonuçların ilan tarihinden sonra, kontenjanların dolmaması halinde, ek başvuru kabul edilebilir ve ek başvuru sonuçları ders ekleme ve/veya çıkarma tarihinin son gününden önce açıklanır.

Programlara Geçiş

13.

(1)

Doğu Akdeniz Üniversitesine kabul edilen öğrenciler, Senato’nun onayladığı Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu’nun akademik takviminde belirlenen tarihlerde açılacak İngilizce Yeterlik Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde kabul edildikleri programlarına devam etme hakkını kazanırlar. İngilizce Yeterlik Sınavı’nda başarısız olan öğrenciler, Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu programlarını almakla yükümlüdürler. Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu’ndan üst programlara geçiş Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim, Sınav ve Başarı Tüzüğü’nün 17’nci ve 18’nci maddeleri ile belirlenen esaslara göre yapılır.

 

 

(2)

Ana dili Türkçe olmayan yabancı uyruklu öğrenciler, Türkçe yürütülen programlara yatay veya dikey geçiş yapmak istedikleri taktirde, Türkçe bilgilerinin yeterli düzeyde olduğunu, ilgili kurumların veya birimlerin Türkçe yeterlilik sınavlarına katılarak belgelendirmek zorundadırlar. Türkçe Yeterlik Sınavı’nda başarısız olan öğrenciler Türkçe Hazırlık programını almakla yükümlüdürler.

DAܒden veya Herhangi bir Yükseköğretim Kurumundan Uzaklaştırılan Öğrencilerin Yeniden Kabul Koşulları

14.

Doğu Akdeniz Üniversitesi veya herhangi bir yükseköğretim kurumu ile ilişkisi kesilen öğrenciler bu Yönetmeliğin 4’üncü, 5’inci veya 6’ncı maddelerindeki koşulları yerine getirdikleri takdirde Üniversiteye yeniden kabul edilebilirler. Bu yöntemle yeniden kabul edilen öğrencilerin ilişkileri kesilmezden önce aldıkları derslere muafiyet talepleri, Bölüm Kurulu tarafından veya Yüksek Okul Kurulu tarafından karara bağlanır. Ancak, disiplin cezası ile sürekli uzaklaştırılarak, ilişkisi kesilenler, bu madde kapsamı dışındadır.

Giriş Sınavları

15.

Doğu Akdeniz Üniversitesine alınacak KKTC uyruklu öğrencilere, programlara yerleştirilmek amacıyla, Üniversite tarafından Giriş Sınavları düzenlenir. Sınavlar, Üniversite’nin çeşitli birimlerinin gerektirdiği ihtisas konuları göz önünde tutularak hazırlanır.

Giriş Sınavlarına Başvuru

16.

Giriş sınavlarına başvuru, Üniversite tarafından belirlenen süre içerisinde, Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne yapılır. Giriş Sınavı amaçları için lise veya dengi okul mezuniyet belgesi ibrazı koşul değildir. Başvurular Üniversite’nin resmi formları ile yapılır. Başvuru ile beraber belirtilen sınav harcının ödenmesi zorunludur. Yukarıdaki koşulları yerine getirmeyen başvurular geçerli sayılmaz.

Sınavlarda Kullanılacak Dil

17.

Sınavlar Türkçe ve/veya İngilizce dillerinde yapılır.

Sınav Yeri ve Tarihi

18.

Sınavlar, Üniversite Senatosu’nun saptadığı ve Rektörlük tarafından ilan edilen yer ve tarihlerde yapılır.

 

III. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Kayıtların İptali

19.

Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin, belgelerinde noksanlık veya tahrifat tespit edilmesi veya Doğu Akdeniz Üniversitesi veya başka bir Yüksek Öğretim Kurumu’ndan disiplin cezası ile atılmış olması halinde kayıtları yapılmış olsa bile iptal edilir ve herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.

 

 

IV. SON HÜKÜMLER

Yürütme Yetkisi

20.

Bu Yönetmelik, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yürütülür.

Yürürlükten Kaldırma

21.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 59/1994 sayılı Doğu Akdeniz Üniversitesi Giriş Sınavları ve Öğrenci Kabul Yönetmeliği yürürlükten kaldırılır.

Yürürlük

22.

Bu Yönetmelik, 2019 – 2020 Akademik Yılı Güz Dönemi’nden başlayarak Resmi Gazete’de yayımlanması neticesinde yürürlüğe girer.