KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

KURULUŞ YASASI

 

Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası

(18/1986, 39/1992, 58/1992, 37/1997 ve 37/2011 Sayılı Yasalar)

 

KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI İÇ DÜZENİ

 

Bu Yasa, “Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (Değişiklik No.1/86 – 1/11) Kuruluş Yasası”nı da kapsamaktadır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasa’yı yapar.

 

 

BİRİNCİ KISIM

GENEL KURALLAR

Madde 1: Kısa İsim

Madde 2: Tefsir

 

 

İKİNCİ KISIM

EĞİTİM VAKFI’NIN VE ÜNİVERSİTE’NİN KURULUŞ AMACI VE ORGANLARI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

VAKF’IN KURULUŞU VE AMACI

Madde 3: Eğitim Vakfı’nın Kuruluşu ve Amacı

 

İKİNCİ BÖLÜM

ÜNİVERSİTE’NİN KURULUŞU VE AMACI

Madde  4: Üniversite’nin Kuruluşu ve Amacı

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

VAKF’IN VE ÜNİVERSİTE’NİN ORGANLARI

Madde 5: Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun Oluşumu ve Atanması

Madde 6: Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Madde 7: Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Madde 8: Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun Çalışma Esasları ve Sekreterya’nın Kuruluşu

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DENETLEME KURULU

Madde 9: Denetleme Kurulu’nun Oluşumu

Madde 10: Denetleme Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

ÜNİVERSİTE’NİN ORGANLARI

Madde 11: Üniversite’nin Organları

Madde 12: Rektörlük, Rektör ve Rektör Yardımcıları

Madde 13: Rektör’ün Görev ve Yetkileri

Madde 14: Senato’nun Oluşumu ve Toplanma Şekilleri

Madde 14A: Üniversite Yönetim Kurulu’nun Oluşumu ve Toplanma Şekilleri

Madde 15: Senato’nun Görevleri

Madde 15A: Üniversite Yönetim Kurulu’nun Görevleri

Madde 16: Dekan’ın Atanması ve Görevden Alınması

Madde 17: Fakülte Kurulu’nun Oluşumu ve Toplanma Şekilleri

Madde 17A: Fakülte Yönetim Kurulu’nun Oluşumu ve Toplanma Şekilleri

Madde 18: Fakülte Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Madde 18A: Fakülte Yönetim Kurulu’nun Görevleri ve Yetkileri

Madde 19: Dekan’ın Görev ve Yetkileri

Madde 20: Bölüm Kurulu’nun Oluşumu ve Toplanma Şekli

Madde 21: Bölüm Kurulunun Görevleri

Madde 22: Bölüm Başkanı’nın Atanması ve Görevden Alınması

Madde 23: Bölüm Başkanı’nın Görev Yetki ve Sorumlulukları

Madde 24: Enstitüler ve Yüksek Okullar’ın Oluşumu ve Çalışma Esasları

Madde 25: Hazırlık Okulu, Oluşumu ve Çalışma Esası

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

KADROLAR

Madde 26: Üniversite Akademik Personeli, Kadro Tüzüğü, Maaşları ve Özlük Hakları

Madde 27: Üniversite İdari Personeli’nin Kadro Tüzüğü ve Özlük İşleri

 

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

ÖĞRETİM VE ÖĞRENCİLER

Madde 28: Öğretim ve Programlar

Madde 29: Öğretim Dili

Madde 30: Üniversite’de Öğretimin Paralı Oluşu

Madde 31: Öğrenci Kapasitesi

Madde 32: Üniversite’ye Öğrenci Kabul Koşulları

 

 

BEŞİNCİ KISIM

MALİ KURALLAR

Madde 33: Vakf’ın Gelir Kaynakları

Madde 34: Vakf’a Yapılacak Yardımlara Uygulanacak Muafiyet

Madde 35: Bütçeye Devlet Katkısı

 

 

ALTINCI KISIM

GEÇİCİ KURALLAR

Geçici Madde 1., 2. ve 3.

 

 

YEDİNCİ KISIM

SON KURALLAR

Madde 36: Hazırlanan Tüzükler’in Yürürlüğe Girmesi

Madde 37: Yürütme Yetkisi

Madde 38: Yürürlüğe Giriş

 

 

 


 

BİRİNCİ KISIM

GENEL KURALLAR

Kısa İsim

11.06.1986

R.G. 51

EK I

A.E. 18,

07.07.1992

R.G. 39

EK I

A.E. 70,

19.11.1992

R.G. 58

EK I

A.E. 112,

16.07.1997

R.G. 37

EK I

A.E. 81,

24.06.2011

R.G. 37

EK I

A.E. 107

1.

Bu Yasa,“Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası” olarak isimlendirilir.

Tefsir

19.11.1992

R.G. 58

EK I

A.E. 112

2.

Bu Yasa’da metin başka türlü gerektirmedikçe:

“Açık Öğretim”, bir diploma vermeyi amaçlayan ve radyo ve televizyondan yararlanarak sürdürülen bir Yükseköğretimi anlatır.

“Akademik Personel”, Üniversitede görevli Öğretim Üyeleri ve Yardımcı Doçentten sonra gelen diğer akademik görevlileri anlatır.

“Bakanlar Kurulu”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunu anlatır.

“Bakanlık”, eğitim işlerini yürütmekle görevli Bakanlığı anlatır.

“Bölüm”, amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün oluşturan, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın ana bilim dallarından oluşan; Fakültelerin ve Yüksekokulların eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimini anlatır.

“Cumhurbaşkanı”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını anlatır.

“Devlet”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletini anlatır.

“Doçent”, sırada Profesörden sonra gelen akademik unvana sahip kişiyi anlatır.

“Enstitü”, Üniversite ve Fakültelerde benzer ve ilgili bilim dallarında Lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan bir Yükseköğretim kurumunu anlatır.

“Fakülte”, yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan, kendisine birimler bağlanabilen bir Yükseköğretim kurumunu anlatır.

“Geçici Personel”, 1 bütçe yılını aşmayan geçici süreler için tamamen geçici nitelikteki hizmetleri sürdürmek üzere, bu Yasa’daki esaslara uygun olarak istihdam edilen ve işçi sayılmayan kişileri anlatır.

“İşçi”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bu isim ve statü altında tanımlanan kişileri anlatır.

“Lisans”, en az 8 yarıyıllık bir programı kapsayan bir Yükseköğretimi anlatır.

“Lisansüstü”, yüksek lisans ve doktora eğitimini kapsayan eğitimi anlatır.

“Öğretim Üyeleri”,Üniversitede görevli Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçentleri anlatır.

“Ön Lisans”, en az 4 yarıyıllık bir programı kapsayan bir Yükseköğretimi anlatır.

“Örgün Eğitim”, öğrencilerin, eğitim-öğretim süresince ve uygulamalara devam etme zorunluluğunda oldukları bir eğitim-öğretim türünü anlatır.

“Profesör”, en yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişiyi anlatır.

“Sürekli Personel”, Üniversitedeki hizmetlerin gerektirdiği asil ve sürekli görevlere atanan kişileri anlatır.

“Sözleşmeli Personel”, bu Yasa’ya bağlı olarak belirli süreli ve sözleşme ile çalıştırılan kişileri anlatır.

“Üniversite”, bu Yasa ile kurulan Doğu Akdeniz Üniversitesini anlatır.

“Vakıf”, bu Yasa kapsamında ve Anayasanın 131’inci maddesi dışında kurulan tüzel kişiliğe sahip kuruluşu anlatır.

“Yardımcı Doçent”, doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış ilk kademedeki akademik unvana sahip kişiyi anlatır.

“Yaygın Eğitim”, toplumun her kesimine değişik alanlarda mevcut bilgi ve beceri kazandırma amacı güden bir eğitim-öğretim türünü anlatır.

“Yüksekokul”, belirli bir mesleğe yönelik eğitim-öğretime ağırlık veren bir Yükseköğretim kurumunu anlatır.

“Yükseköğretim”, Milli Eğitim sistemi içinde, ortaöğretime dayalı, en az 4 yarıyılı kapsayan her kademedeki eğitim-öğretimin tümünü anlatır.

 

İKİNCİ KISIM

EĞİTİM VAKFININ VE ÜNİVERSİTENİN KURULUŞ AMACI VE ORGANLARI

BİRİNCİ BÖLÜM

VAKFIN KURULUŞU VE AMACI

Eğitim Vakfı’nın Kuruluşu ve Amacı

3.

 (1)     Bu Yasa ile tüzel kişiliğe ve bu Yasa çerçevesi içinde özerkliğe sahip olmak üzere “Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı” adı ile bir vakıf kurulur.

24.06.2011

R.G. 37

EK I

A.E. 107

 

 (2)     Vakfın amacı; merkezi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde olmak üzere, Yükseköğretime yönelik faaliyette bulunacak Üniversite ve diğer Yükseköğretim kurumları ile yükseköğretim dışında eğitim öğretim kurumları açmak, bu kurumlara bağlı olarak araştırma ve uygulama birimleri oluşturmak ve bu Yasa’nın öngördüğü diğer amaçları gerçekleştirmektir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

ÜNİVERSİTENİN KURULUŞU VE AMACI

Üniversitenin Kuruluşu ve Amacı

4.

 (1)     Vakfın amacına uygun olarak Kuzey Kıbrıs’ın ve Ortadoğu’nun yükseköğrenim gereklerine yönelik; araştırma ve standartlaşma çalışmalarında bulunan; sosyal, kültürel ve bilimsel ilişkilerin gelişmesine yardımcı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin dünya uygarlığı içinde saygın bir yer almasını ve bu amaçla çalışırken toplum yararına diğer doğal kazançların sağlanmasına yardımcı olan ve bu Yasanın öngördüğü diğer amaçları gerçekleştirmek üzere Doğu Akdeniz Üniversitesi kurulur.

 (2)     Üniversitenin kuruluş ve işlevindeki amaçları Kıbrıs Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda:

 

 

 

(A)

Başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, uluslararası nitelikte ve çeşitli düzeyde ortaöğretime dayalı eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, üretim, yayın ve danışmanlık yapmak;

 

 

 

(B)

Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planlarının ilke ve hedefleri doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek;

 

 

 

(C)

Türk halkının yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak;

 

 

 

(Ç)

Halkın türlü alanlarda eğitilmesini Örgün, Açık ve Yaygın Eğitimle sağlamak;

 

 

 

(D)

Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini etkileyen sorunları ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak öğretim ve araştırma konusu yapmak; sonuçlarını halkın yararına sunmak; kamu kuruluşlarınca ve özel kuruluşlarca bir ücret karşılığı istenecek kalite kontrol ve diğer inceleme ve araştırmaları yapmak ve sonucunu bir rapor halinde ortaya koymak, yorumlar üretmek;

 

 

 

(E)

Eğitim teknolojisi üretmek, geliştirmek, kullanmak ve yaymak; ve

 

 

 

(F)

Yükseköğretimin uygulamalar yapılması ile ilgili eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek; döner sermaye işletmeleri kurmak; verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

VAKFIN VE ÜNİVERSİTENİN ORGANLARI

Vakıf Yöneticiler Kurulunun Oluşumu ve Atanması

5.

 (1)     Vakıf Yöneticiler Kurulu, Vakfın ve Üniversitenin en yüksek karar organıdır ve 9 üyeden oluşur.

 (2)     Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkan ve üyeleri, Bakanlar Kurulunun önerisi üzerine Cumhurbaşkanınca 6 yıllık bir süre için atanırlar.

 (3)     Süreleri biten üyelerin yeniden atanmaları mümkündür. Vakıf Yöneticiler Kurulunda boşalma vuku bulduğunda atanan üye, yerine atandığı üyenin süresini tamamlar. Boşalan üyeliklere en geç 1 ay içinde atama yapılır. Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkan ve üyelerinin görevleri, atanma koşullarına uygun olarak, yazılı gerekçe gösterilmek kaydıyla herhangi bir zamanda sona erdirebilir.

Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

6.

 (1)     Vakıf Yöneticiler Kurulu üyeleri, eğitim-öğretim alanlarında, kurumların yönetim ve denetiminde, insan kaynaklarının veya yatırımlarının planlanmasında, hizmet içi eğitimde veya sanayide işgücü standartları ve değerlendirmesi alanlarında başarı ile çalışarak deneyim kazanmış ve/veya bu alanlarda travay, tez ve raporlar hazırlamış başarılı kişiler arasından seçilir.

 (2)     Üyeler, Doğu Akdeniz Üniversitesinde veya Vakfın diğer bağlı kuruluşlarında ücretli veya ücretsiz görev alamazlar.

Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

7.

 (1)     Vakıf Yöneticiler Kurulu, Vakıf ile Üniversitenin ve Onu oluşturan birimlerin en yüksek düzeyde karar organıdır.

 (2)     Vakıf Yöneticiler Kurulu, karar ve ita yetkisini uygun gördüğü ölçüde ve sürelerle Rektöre ve Rektörün önerisi ile Üniversiteyi oluşturan birimlerin yetkililerine devredebilir.

 (3)     Vakıf Yöneticiler Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 

 

 

(A)

Üniversitenin yönetim, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile ilgili tüzüklerini yapmak; Üniversitedeki öğretim programlarının en üst düzeyde olmasını sağlamak ve bu amaçla ileri ülkelerdeki benzeri Üniversitelerin fonksiyonlarıyla kıyaslatmak ve farklılıkları saptamak suretiyle eğitimin kalitesini geliştirme yöntemlerini ortaya çıkarmak;

 

 

 

(B)

Üniversitenin öğrenim ücretleri, bağışlar ve diğer kaynaklardan sağlanan gelirlerini esas alarak yıllık bütçesini düzenlemek, bütçe yılı içinde fasıllar arasında aktarma yapılmasına karar vermek ve yıl sonunda kesin hesapları kabul etmek;

 

 

 

(C)

Üniversitenin yabancı ve uluslararası kuruluşlarla ilgili anlaşmaları yapmak ve onaylamak;

 

 

 

(Ç)

Denetçilerin raporlarını incelemek ve görüşleri ile birlikte Cumhurbaşkanına ve Bakanlar Kuruluna sunmak;

 

 

 

(D)

Üniversite Rektörünce hazırlanan yıllık faaliyet raporunu müzakere etmek ve karara bağlamak;

 

 

 

(E)

Senatonun önerisi ile Üniversite Rektörünü; Rektörün önerisi ile Fakülte Dekanları, Enstitü ve Yüksekokul Müdürlerini atamak;

 

 

 

(F)

Rektörün önerisi ile Üniversitenin Öğretim Üyelerinin atamalarını veya yükselmelerini yapmak;

 

 

 

(G)

Eğitim Vakfına ve Üniversiteye yurtiçinden ve dışından yapılacak her türlü taşınır ve taşınmaz hibe ve yardımları kabul etmek ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunmak;

 

 

 

(Ğ)

Vakıf ve Üniversitenin araştırma ve geliştirme çalışmalarını etkili bir şekilde yürütmek üzere gerektiği sayıda sözleşmeli Danışman ve Uzman istihdam etmek veya görevlendirmek;

 

 

 

(H)

Üniversite için gerekmesi halinde dış ülkelerden Yönetici ve öğretim üyeleri aramak; bunların ücretleri, görev süre ve şartlarını içeren sözleşme esaslarını saptamak;

07.07.1992

R.G. 39

EK I

A.E. 70

 

 

(I)

Üniversite öğretim ücretlerinin yıllık toplamını, yıllık asgari ücreti geçmemek kaydıyla saptamak; ancak, yabancı uyruklu öğrenciler için bu miktar, yıllık öğretim ücretinin 5 katına kadar artırılabilir.

 

 

 

(İ)

Vakıf personeli ile Üniversitenin yönetsel ve akademik kadrolarını saptamak; bu kadrolara atanacak personelin özlük hakları, görev ve sorumlulukları, atama ve yükselmeleri ile disiplin işlemleri, yetkileri, hak ve yükümlülükleri, aylık ve ödeneklerini düzenlemek üzere tüzük yapmak;

 

 

 

(J)

Üniversitenin öğrenci ve Öğretim Üyelerinin daha üst düzeyde eğitim ve öğrenim görmelerini sağlamak için burs ve nakdi yardımda bulunmak;

 

 

 

(K)

Bu yasa gereklerine uygun olarak; kısa ve uzun vadeli planlarla, eğitim görecek yabancı ve yerli öğrencilerin sayılarını ve yabancı öğrencileri cezbetmek ve onların gereksinimlerini karşılamak için gereken önlemleri saptamak;

 

 

 

(L)

Nicelik ve nitelik yönünden Fakülte ve Yüksekokulların kadrolarını saptamak;

 

 

 

(M)

Bina ve tesisleri eğitim-öğretim amaçları için hazır bulundurmak, araç ve gereçleri sağlamak ve bu konularda gelişme planları hazırlatarak finansmanı için gerekli önlemleri almak;

 

 

 

(N)

Üniversitedeki iş ve görevleri sürekli olarak izlettirerek başarının veya başarısızlığın nedenlerini ve gerekli önlemleri saptamak;

 

 

 

(O)

Mezun öğrencilerin, öngörülen düzeyde yetişip yetişmediklerini saptamak ve gerekli önlemleri almak amacıyla araştırma yaptırmak; ve

 

 

 

(Ö)

Yabancı üniversitelerle işbirliği anlaşmaları yapmak.

 

 

 (4)     Vakıf Yöneticiler Kurulu, mali konulardaki tüm görev ve yetkilerini, Bakanlar Kurulundan geçen bütçe esasları çerçevesinde kullanır. Bu çerçevede, bütçe dışı harcama yapılamaz ve taahhüde girilemez. Tüm bütçe uygulamaları Sayıştay denetimine tabidir.


Vakıf Yöneticiler Kurulunun Çalışma Esasları ve Sekreteryasının Kuruluşu

8.

Vakıf Yöneticiler Kurulunun çalışma esasları, Sekreteryasının kuruluşu ve Başkan ve üyelerin alacakları ödenek, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir tüzükle düzenlenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DENETLEME KURULU

Denetleme Kurulunun Oluşumu

9.

 (1)     Denetleme Kurulu, Bakanlar Kurulunun önerisi üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanınca 3 yıl süreyle atanan bir Başkan ve 2 üyeden oluşur. Süresi biten üyelerin yeniden atanmaları mümkündür.

 (2)     Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri, eğitim-öğretim alanlarında, kurumların denetiminde ve bu denetimlerin belirli ölçülere göre yapılmasında, disiplin işlemlerinde, fon tahsislerinin verimli kullanımının saptanmasında, mali denetim konularında, genel yönetim, hukuk, bütçe uygulamaları alanlarında başarı ile hizmet vermiş kişiler arasından seçilir.

 (3)     Üyeler, Doğu Akdeniz Üniversitesinde veya Vakfın diğer bağlı kuruluşlarında ücretli veya ücretsiz görev alamazlar.

Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri

10.

Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 (1)     Vakfın ve Üniversitenin akademik faaliyetleri dışındaki çalışmalarının bu Yasa ve bu Yasaya uygun olarak çıkarılacak tüzük ve yönetmelik kurallarına uygunluklarını ve yapılacak harcamaları bütçe ve bunun uygulama esasları göz önünde tutularak denetlemek;

 (2)     Eğitimle ilgili Bakanlığın isteği üzerine Vakıf Yöneticiler Kurulunun işlemlerine giren tüm konularda inceleme ve araştırma yaparak raporlar hazırlamak ve Bakanlığa sunmak;

 (3)     Vakfın amaçlarına ulaşma yönündeki çalışmalarını değerlendiren yıllık rapor hazırlamak; ve

 (4)     Yıllık denetleme ve değerlendirme raporlarını, Cumhurbaşkanına, Başbakana, eğitimle ilgili Bakanlığa ve Yöneticiler Kurulu Başkanına sunmaktır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

ÜNİVERSİTE’NİN ORGANLARI

Üniversite’nin Organları

19.11.1992

R.G. 58

EK I

A.E. 112

11.

Üniversite; Rektörlük, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, Dekanlıklar, Fakülte Kurulları, Fakülte Yönetim Kurulları, Enstitü Müdürlükleri, Yüksekokul Müdürlükleri ve Bölüm Başkanlıkları’ndan oluşur.

Rektörlük, Rektör ve Rektör Yardımcıları

12.

 

19.11.1992

R.G. 58

EK I

A.E. 112

 

(1)     Rektörlük, Üniversitenin yürütme organı olup Rektör, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreterden oluşur. Rektör, Üniversite tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

 

 

(2)     Rektör, Senatonun önerisi ile Yöneticiler Kurulu tarafından Üniversitenin içinden veya dışındaki Üniversite Profesörleri arasından 5 yıllık süre için atanır.

19.11.1992

R.G. 58

EK I

A.E. 112

 

(3)     Rektör, Vakıf Yöneticiler Kurulun onayı ile Öğretim Üyeleri arasından kendine en çok 5 Yardımcı seçer. Rektör Yardımcıları, Rektörün göstereceği biçimde ona yardım ederler. Rektörün görevlendireceği bir Rektör Yardımcısı, gaybubetinde kendisine vekalet eder.

 

 

(4)     Üniversite içinden yapılan atamalarda süresi dolan Rektör yeniden bu göreve atanmadığı takdirde Üniversitedeki eski görevine döner.

 

 

(5)     Rektör, görevi süresince kamu hizmeti ile ilgili hiçbir başka görev üstlenemez veya özel iş yapamaz. Seçimle iktisap edilen bir kamu hizmetine adaylığı kesinlik kazandığı tarihte istifa etmesi koşuldur. Ancak ülkenin yüksek yararları açısından gerekli olması halinde Rektör, Cumhurbaşkanı tarafından kamu niteliğindeki özel bir görevde, Rektörlük vasfını kaybetmeden, geçici bir süre için doğrudan görevlendirilebilir.

 

 

(6)     Rektör, atama usulüne uygun olarak süresi tamamlanmadan da Yöneticiler Kurulunca yazılı gerekçe gösterilmek kaydıyla, görevden alınabilir.

Rektörün Görev ve Yetkileri

13.

Rektörün başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

 (1)     Üniversitenin, Vakıf Yöneticiler Kurulunun kararları uyarınca bir bütün olarak kuruluş ve çalışma amaçlarını gerçekleştirmek için yönetme yetkisini kullanmak; Senatoya plan, program, rapor ve karar suretleri hazırlatmak ve onaydan sonra uygulatmak ve bu Yasa ile belirlenen görevleri yerine getirmek;

 (2)     Üniversite Öğretim Üyeleri ile diğer personeli denetlemek;

 (3)     Üniversitenin kurum ve birimlerinin çalışma koşullarını, verimliliklerini, standartlarını, Akademik ve Yönetsel Personelin etkinliğini izlemek, denetlemek, özlük dosyalarını tutturmak, iş tanımlarına göre iş değerlendirmelerinin yapılmasını sağlamak;

 (4)     Senato ve gerektiğinde diğer Üniversite Kurullarına başkanlık etmek, Üniversite Kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak, Üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak;

 (5)     Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Yönetim Kuruluna bilgi vermek;

 (6)     Senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak;

19.11.1992

R.G. 58

EK I

A.E. 112

 

(7)     Gerekli gördüğü hallerde, Üniversiteyi oluşturan birimlerde görevli Akademik ve diğer personelin bulunduğu hizmet sınıfı içinde görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek.

 

 

(8)     Yönetim Kurulu toplantılarını oy kullanmamak kaydıyla katılmak; ve

 

 

(9)     Bu Yasa ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Senatonun Oluşumu ve Toplanma Şekilleri

14.

 

19.11.1992

R.G. 58

EK I

A.E. 112

 

(1)

Senato, Rektörün başkanlığında Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Fakültelere bağlı Bölüm Başkanları, Üniversiteye bağlı Enstitü ve Okul Müdürleri, Profesörlerin kendi aralarından seçecekleri 3; Doçentlerin kendi aralarından seçecekleri 2; Yardımcı Doçentlerin kendi aralarından seçecekleri 1 ve Öğretim Görevlilerinin kendi aralarından seçecekleri 1 temsilciden oluşur.

 

 

(2)

Senato, her eğitim-öğretim yarıyılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az 4 defa ve Rektörün gerekli gördüğü hallerde toplanır.

 

 

(3)

Senato, üyelerinin üçte birinin imzalı dileği halinde de olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Üniversite Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Toplanma Şekilleri

19.11.1992

R.G. 58

EK I

A.E. 112

14A.

 

 (1)     Üniversite Yönetim Kurulu, Üniversitenin yönetiminde Rektöre yardımcı bir organdır ve Rektörün başkanlığında, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter, Dekanlar, Enstitü ve Okul Müdürlerinden oluşur.

 (2)     Üniversite Yönetim Kurulu, Rektörün çağrısı ile toplanır.

Senatonun Görevleri

15.

Senato, Üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar:

 (1)     Vakıf Yöneticiler Kurulunun bu Yasada belirtilen görevleri çerçevesinde, Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esaslarına ilişkin konularda, Rektörlükçe veya Senatoca oluşturulan çalışma grupları tarafından hazırlanan akademik plan-program, rapor ve diğer benzeri karar önerilerini görüşmek ve karar oluşturmak ve bu kararları Rektör eliyle Vakıf Yöneticiler Kurulunun onayına sunmak;

 (2)     Vakıf Yöneticiler Kurulunun onayından geçip Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek olan Üniversite veya Üniversitenin birimleri ve kadrolar ile ilgili tüzük ve yönetmelikleri hazırlamak;

 (3)     Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programı ve takvimini inceleyerek karara bağlamak;

 (4)     Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar verilmesi konusunda Vakıf Yöneticiler Kuruluna öneride bulunmak;

 (5)     Fakülte Kurulları ile Üniversiteye bağlı Enstitü ve Yüksekokul Kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak; ve

 (6)     Bu yasa ile Rektörce kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Üniversite Yönetim Kurulu’nun Görevleri

19.11.1992

R.G. 58

EK I

A.E. 112

15A.

Üniversite Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 (1)     Üniversitenin faaliyetleri ile ilgili plan ve programları hazırlar;

 (2)     Üniversite birimlerinin önerilerini de dikkate alarak bütçe tasarılarını hazırlar;

 (3)     Onaylanan bütçe ödeneklerinin akademik birimler arasında dağıtımını yapar;

 (4)     Akademik ve Yönetsel Personelin Özlük Komitesi olarak görev yapar veya bu konuda görev yapacak komite veya komiteler oluşturur; ve

 (5)     Rektörün getireceği diğer konularda öneriler hazırlar.

Dekan, Atanması ve Görevden Alınması

16.

 (1)     Dekan, Fakültenin ve birimlerin yöneticisi ve temsilcisidir.

 (2)     Dekan, Fakülte Kurulunun görüşleri de alınarak Rektörün Üniversite içinden veya dışından önereceği adaylar arasından, Vakıf Yöneticiler Kurulunca 3 yıllık süre için atanır.

 (3)     Süresi biten Dekan yeniden atanabilir.

19.11.1992

R.G. 58

EK I

A.E. 112

 

 (4)     Dekan, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Akademik Personel arasından en çok 3 yıl için, en çok 2 Dekan Yardımcısı seçer.

 (5)     Dekan, Rektörün yazılı gerekçesi üzerine, süresi tamamlanmadan, Vakıf Yöneticiler Kurulunca görevden alınabilir.

Fakülte Kurulunun Oluşumu ve Toplanma Şekilleri

17.

 

 

19.11.1992

R.G. 58

EK I

A.E. 112

 

(1)

Fakülte Kurulu, Dekanın başkanlığında, Dekan Yardımcıları, Fakültenin Bölüm Başkanları, Profesörlerin kendi aralarından seçecekleri 3; Doçentlerin kendi aralarından seçecekleri 2; Yardımcı Doçentlerin kendi aralarından seçecekleri 1 ve Öğretim Görevlilerinin kendi aralarından seçecekleri 1 temsilciden oluşur.

 

 

(2)

Fakülte Kurulu normal olarak her yarıyıl başında ve sonunda olmak üzere yılda en az 4 defa ve Dekanın gerekli gördüğü hallerde toplanır.

 

 

(3)

Fakülte Kurulu, Kurul üyelerinin üçte birinin imzalı dileği ile de olağanüstü toplantıya çağrılabilir.


Fakülte Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Toplanma Şekilleri

19.11.1992

R.G. 58

EK I

A.E. 112

17A.

 (1)     Fakülte Yönetim Kurulu, Fakültenin yönetiminde Dekana yardımcı bir organdır ve Dekanın Başkanlığında Dekan Yardımcıları ve Bölüm Başkanlarından oluşur.

 (2)     Fakülte Yönetim Kurulu Dekanın çağrısı ile toplanır.

Fakülte Kurulunun Görev ve Yetkileri

18.

Fakülte Kurulu akademik bir organ olup, görev ve yetkileri şunlardır:

 (1)     Fakültenin, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin planlanmasının, programa bağlanmasının ve uygulanmasının sağlanmasında Dekana görüş bildirmek, sunulan önerilere ilişkin karar oluşturmak;

19.11.1992

R.G. 58

EK I

A.E. 112

 


(2)

Öğrencilerin kabulü ve okuldan çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin işlemler hakkında karar vermek;

19.11.1992

R.G. 58

EK I

A.E. 112

 


(3)

Bu Yasa ile Dekanca kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Fakülte Yönetim Kurulunun Görevleri ve Yetkileri

19.11.1992

R.G. 58

EK I

A.E. 112

18A.

Fakülte Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 (1)     Fakülte’nin faaliyetleriyle ilgili plan ve programları hazırlar;

 (2)     Rektörlüğe sunulmak üzere Fakültenin yatırım programları ve bütçe tasarılarını hazırlar; ve

 (3)     Dekanın Fakülte yönetimi ile ilgili olarak getireceği konularda öneriler hazırlar.

Dekanın Görev ve Yetkileri

19.

Dekanın görev ve yetkileri şunlardır:

 (1)     Fakülte Kurullarına başkanlık etmek ve Fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak;

 (2)     Her öğretim yarıyılı sonunda veya istendiğinde Fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek;

 (3)     Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek;

 (4)     Fakülte birimleri ve her düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak; ve

 (5)     Bu Yasa ile Rektörce kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Bölüm Kurulunun Oluşumu ve Toplanma Şekilleri

20.

 

 

19.11.1992

R.G. 58

EK I

A.E. 112

 

(1)

Bölüm Kurulu, Bölüm Başkanı’nın başkanlığında, Bölümün tüm Akademik Personelinden oluşur.

 

 

(2)

Bölüm Kurulu her yarıyılda en az 3 defa ve Bölüm Başkanının gerekli gördüğü hallerde toplanır.

 

 

(3)

Bölüm Kurulu, üyelerinin üçte birinin imzalı dileği ile olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Bölüm Kurulunun Görevleri

21.

Bölüm Kurulunun görevleri şunlardır:

 (1)     Bölümün eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve döner sermaye faaliyetlerinin saptanması ve bu faaliyetlerle ilgili esasların planlanması ve programa bağlanması hususlarında karar oluşturmak;

 (2)     Bölümün yatırım ve bütçe tasarılarını hazırlamak;

 (3)     Bölüm Başkanının, Bölümün yönetimi ile ilgili getireceği konularda görüş bildirmek; ve

 (4)     Bu yasa ile Bölüm Başkanınca kendisine verilen diğer görevleri yapmak.


Bölüm Başkanının Atanması ve Görevden Alınması

22.

(1)

Bölüm Başkanı, Fakültenin veya Yüksekokulların eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama biriminin başkanıdır.

 

 

 

(2)

Bölüm Başkanları Fakülte Dekanının önerisi ve Rektörün uygun görmesi halinde Bölüm Kurulunun görüşleri ile 3 yıl için atanır.

 

 

(3)

Bölüm Başkanı olabilmek için en az Yardımcı Doçent olmak şarttır.

 

 

(4)

Süresi biten Bölüm Başkanı yeniden atanabilir.

 

 

(5)

Bölüm Başkanı süresi bitmeden atanmasındaki usule uygun olarak görevinden alınabilir.

Bölüm Başkanının Görev ve Sorumlulukları

23.

Bölüm Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

 (1)     Bölüm Kuruluna Başkanlık etmek;

 (2)     Eğitim-öğretim işlerini düzenlemek;

 (3)     Bölüm ihtiyaçlarını saptamak ve Dekana duyurmak;

 (4)     Bölümünde görevli personelin görevlerini en iyi şekilde yapmalarını sağlamak;

 (5)     Diğer Bölümlerle işbirliği yapmak; ve

 (6)     bu Yasa ile Dekanca kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Enstitüler ve Yüksek Okulların Oluşumu ve Çalışma Esasları

24.

(1)

Lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan Enstitüler ile Yüksekokullar, Rektörlükçe görevlendirilen çalışma grubu raporlarının Senatoca görüşülüp değerlendirilmesinden sonra Devlet Planlama Örgütünün görüş ve kalkınma planları amaçları dikkate alınarak Vakıf Yöneticiler Kurulu Kararı ile kurulurlar. Vakıf Yöneticiler Kurulu bu konudaki kararlarını Bakanlar Kuruluna onaylattıktan sonra Vakıf bütçesi çerçevesinde yürürlüğe koyar.

 

 

(2)

Enstitü ve Yüksekokullar, Senatoca hazırlanan tüzüklerin Vakıf Yöneticiler Kurulunca yürürlüğe konması ile yaratılan kurallar uyarınca çalışırlar.

Hazırlık Okulu, Oluşumu ve Çalışma Esasları

25.

 (1)     Üniversiteye giriş hakkı kazanan ve İngiliz dili ile, bilgi bakımından Üniversitedeki öğretimi takip edebilecek düzeyde bulunmayan öğrencilere gerekli eğitimi yapmak üzere bir Hazırlık Okulu kurulur.

 (2)     Bu Okulun işleyişi, programları, süresi, öğrenci kabul koşulları ve öğrenci başarısının saptanmasına ilişkin esaslar bir tüzükle düzenlenir.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

KADROLAR

Üniversite Akademik Personeli Kadro Tüzüğü, Maaşları ve Özlük Hakları

26.

 

 

 

19.11.1992

R.G. 58

EK I

A.E. 112

 

(1)

Üniversite Akademik Personeli, tam zamanlı görev yapan tüm Akademik Personel’den oluşur.

 

 

 

(2)

Üniversite ve bağlı birimlerin eğitim ve öğretim görevlerini yerine getirmek üzere akademik kadroların miktar ve nitelikleri Bakanlar Kurulunca çıkarılacak Üniversite kadro tüzükleri ile belirlenir. Bu tüzüklerde Akademik Personelin nitelik, unvan ve görev, yetki ve sorumlulukları, aylık ve ödenekleri, özlük hakları, emeklilik hakları, atama ve yükselmeleri, mevkilerin unvan ve dereceleri ile unvan değiştirme koşulları, başka üniversitede kazanılan unvanların geçerliliği, unvanların korunması, Öğretim Yardımcıları ile yabancı uyruklu Akademik Personelin sözleşmeli olarak görevlendirilmeleri, Akademik Personelin iş değerlendirme ile iş tanımları için kurallar yer alır ve diğer özlük hakları düzenlenir.

 

 

 

(3)

Kadro tüzükleri Senatonun görüşleri alınarak Rektörlükçe hazırlanır ve Vakıf Yöneticiler Kurulunca Bakanlar Kuruluna havale edilir.

 

 

 

(4)

Tüzüklerde, Üniversitenin yabancı öğrenci cezbedeceği göz önünde tutulur ve normları ileri üniversiteler düzeyine bakılarak saptanır.

 

19.11.1992

R.G. 58

EK I

A.E. 112

 

(5)

 

Üniversite İdari Personelinin KadroTüzüğü ve Özlük İşleri

27.

Üniversitedeki yönetsel hizmetler, Sürekli Personel, Geçici Personel, Sözleşmeli Personel ve İşçiler eliyle yürütülür.

 (1)     Bu Personelin kadro sayısı, nitelikleri, görev, yetki ve sorumlulukları ve hizmetin özelliklerine göre göreve alınma koşulları, iş değerlendirme ve iş tanımları, disiplin işlemleri, atama, yükselme ve yer değiştirmeleri, emeklilik hakları, görevi sona erdirme, maaş, ücret ve diğer özlük hakları bu Yasa uyarınca Rektörlüğün hazırlayacağı ve Vakıf Yöneticiler Kurulun onaylayacağı tüzüklerle düzenlenir. Bu amaçla bir de sicil yönetmeliği yapılır.

 (2)     Akademik Personelin Özlük İşleri Komitesi, bu madde kapsamındaki Personelin de Özlük İşleri Komitesidir.

 

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

ÖĞRETİM VE ÖĞRENCİLER

Öğretim ve Programlar

28.

(1)

Üniversitede, program özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre yapılan eğitim-öğretim, Üniversiteye kabul ve verilen diplomalarla ilgili esaslar Vakıf Yöneticiler Kurulunca yapılacak “Öğretim ve Sınav Tüzüğü”nde belirtilir.

 

 

(2)

Öğretim programlarının hazırlanmasında yerel ihtiyaçlar ve sanayileşmiş ülkelerdeki tanınmış üniversitelerde öngörülen ilkeler dikkate alınır.

 

 

(3)

Ara insan gücü yetiştirilmesine ilişkin programların dörtte biri endüstride uygulamalara yönelik olacak biçimde düzenlenir.

 

 

(4)

Programlar, yarıyıl esasına göre düzenlenir, ders ve sınav günleri toplamı her yarı yıl için 80 günden az olamaz; ancak yoğun yaz programları bu kuralın dışındadır.

 

 

(5)

Üniversitede ihtiyaç duyulan alanlarda, ortaöğretime dayalı 2 yıllık programlar da uygulanabilir.

 

 

(6)

Üniversitede Örgün, Açık ve Yaygın Öğretim yöntemleri ile her türlü eğitim-öğretim yapılabilir.

Öğretim Dili

24.06.2011

R.G. 37

EK I

A.E. 107

29.

Üniversitede öğretim dili İngilizce’dir.

Ancak Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından belirlenen program veya programlar ve/veya dersler, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’nun (YÖDAK) onayı halinde, Türk dilinde ve/veya başka geçerli bir dilde de yürütülebilir.  

Üniversitede Öğretimin Paralı Oluşu

30.

Üniversitede öğretim paralıdır. Öğrencilerden alınacak öğrenim, sınav ve kayıt ücretleri her ders yılı başından en az 3 ay önce Vakıf Yöneticiler Kurulunca saptanır ve ilan edilir.

Öğrenci Kapasitesi

31.

(1)

Her yıl Üniversitenin çeşitli Bölümlerine alınacak öğrenci sayısının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına tahsis edilecek bölümü Devlet Planlama Örgütü insan gücü ihtiyaçlarına ilişkin görüşü alınarak Vakıf Yöneticiler Kurulunun kararı ile belirlenir.

 

 

(2)

Üniversitenin olanakları dikkate alınarak, her yıl Üçüncü ülkelerden gelecek öğrenciler için belirli kontenjan ayrılır.

Üniversiteye Öğrenci Kabul Koşulları

32.

Üniversiteye kabul edilebilmek için:

 (1)     Lise veya dengi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak;

 (2)     Üniversite tarafından düzenlenen giriş sınavında başarılı olmak; yapılacak İngilizce yeterlilik sınavını başaramadığı takdirde, 1 öğretim yılı süreyle devam edeceği Hazırlık Okulunu başarı ile tamamlamış olmak; ve

 (3)     Üniversiteye, diğer Yükseköğretim kurumlarında kayıtlı veya kayıt yaptırma hakkına sahip olan öğrencilerin yatay geçişlerinin koşulları, Öğretim ve Sınav Tüzüğünde belirlenir.

 

BEŞİNCİ KISIM

MALİ KURALLAR

Vakfın Gelir Kaynakları

33.

Vakfın gelir kaynakları şunlardır:

 (1)     Vakfın taşınır ve taşınmaz mallarından veya Vakfa tahsis edilen mallardan elde edilen gelirler;

 (2)     Her düzeyde öğrenim gören öğrencilerden alınacak ücretler;

 (3)     Üniversitenin çalışmalarından ve yayınlarından elde edilecek gelirler;

 (4)     Vakıf Yöneticiler Kurulunca şartları kabul edilmek üzere Vakfa yapılacak bağış ve vasiyetlerle ilgili gelirler;

 (5)     Üniversitenin sahip olacağı tahvil, bono, diğer menkul sermayelerinden elde edeceği gelirler;

 (6)     Devletçe bu maksat için kurulacak fonlardan sağlanacak gelirler; ve

 (7)     Döner sermaye çalışmalarından elde edilecek gelirler.

 

Vakfa Yapılacak Yardımlara Uygulanacak Muafiyet

34.

 

16.07.1997

R.G. 37

EK I

A.E. 81,

51/1995,

Fasıl 96,

14/1959,

67/1963,

16/1971,

31/1976,

18/1979,

47/1984,

48/1989,

6/1992

 

(1)       Vakfın ve Üniversite’nin gelirleri ile ihtiyaçlarının satın alınmasındaki ödemeler; resim, harç, fon ve gümrük vergileri gibi, her türlü vergiden muaf tutulur.

Ancak Üniversite, yerel yönetimlere, taşınmaz mal vergisi hariç, Belediyeler Yasası ve Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası kuralları uyarınca, ödenmesi gereken her türlü vergi, resim ve harcı öder.

 

 

(2)       Gerçek ve tüzel kişilerin Vakfa yapacağı her türlü mali yardımlar Gelir vergisi Yasası hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildirilecek gelirden ve kurumlar kazancından indirilir.

Bütçeye Devlet Katkısı

35.

Vakfın bütçesine, genel giderlerin karşılanamadığı hallerde Bakanlar Kurulu kararıyla Devlet katkısı yapılır.

 

 

ALTINCI KISIM

GEÇİCİ KURALLAR

Geçici Madde

1.

(1)

Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Vakıf Yöneticiler Kurulu oluşturulup göreve başlayınca Vakfa bağlanmış olur ve Yönetim Kurulu yerine, bu Yasadaki yetki ve görevlerle Vakıf Yöneticiler Kurulu geçer.

 

 

(2)

Vakıf Yöneticiler Kurulu bu Yasa uyarınca gerekli hazırlıkları yapıp Üniversite ve Yüksekokul olarak bölümleme işlerini bitirince, Yüksek Teknoloji Enstitüsü tüm personeli, özlük hakları ve öğrencileri ile Doğu Akdeniz Üniversitesi ile bütünleşir, öğrencileri Doğu Akdeniz Üniversitesinin öğrencileri sayılır ve tüm mal varlığı Doğu Akdeniz Üniversitesine devredilir.

 

 

(3)

Yüksek Teknoloji Enstitüsü öğrencilerinin paralel geçişle intibakları, müktesep hakları korunarak Senatoca yapılır.

 

 

(4)

Yüksek Teknoloji Enstitüsünün, tüm personeli, özlük hakları saklı kalmak; ve

-      3 yıllık kıdemi olan Öğretim Görevlisi Yardımcıları, Öğretim Görevlisi kadrosuna;

-      3 yıllık kıdemi olan Öğretim Görevlileri, Kıdemli Öğretim Görevlisi Kadrosuna;

-      3 yıllık kıdemi olan kıdemli Öğretim Görevlisi olanlardan, Doktora unvanına sahip olanlar, Yardımcı Doçent kadrosuna;

Rektörün önerisi, Senatonun onayı ile Vakıf Yöneticiler Kurulunun hazırlayacağı bir tüzüğe uygun olarak Doğu Akdeniz Üniversitesine aktarılır.

 

 

(5)

Bu Yasa yürürlüğe girdikten sonra Doğu Akdeniz Üniversitesine yapılacak atamalarda, müktesep hakları korunarak, Yüksek Teknoloji Enstitüsü Teknik ve Ortak Hizmetler Personeline öncelik tanınır. Doğu Akdeniz Üniversitesinde Kamu Personeli olarak çalışmak istemeyen personel Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kuruluş Yasası bir kararname ile yürürlükten kaldırılıncaya kadar tercih haklarını kullanabilirler. Bu şekilde tercih hakkını kullanan personel, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından uygun kadrolara atanıncaya kadar, Devlet Personel Dairesi tarafından ihtiyaca göre Bakanlıklara bağlı kurumlarda görevlendirilirler.

 

 

(6)

Bütünleşme sonunda, işlemlerin tamamlanmış olması ile Yüksek Teknoloji Enstitüsü (Kuruluş) Yasası, Resmi Gazetede ilan edilecek bir kararname ile yürürlükten kaldırılır.

Geçici Madde

2.

Vakıf Yöneticiler Kurulunun ilk iki ve dördüncü yılın sonunda kura ile saptanan üçer üyesinin görev süresi 6 yılı tamamlamadan sona erer.

Geçici Madde

3.

İlk uygulamada Rektör, Dekan, Okul Müdürleri ve Bölüm Başkanlarının atanmaları Vakıf Yöneticiler Kurulunca doğrudan yapılır.

Geçici Madde Borçların Silinmesi

16.07.1997

R.G. 37

EK I

A.E. 81

4.

7 Temmuz 1997 tarihinden önce Üniversite’nin yerel yönetimlere olan alt yapı ve bina inşaatlarına ilişkin gerekli izinlerden doğan borçları silinir.

 

YEDİNCİ KISIM

SON KURALLAR

Hazırlanan Tüzüklerin Yürürlüğe Girmesi

36.

Hazırlanan tüzükler, Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

Yürütme Yetkisi

37.

Bu Yasayı, eğitim işlerinden sorumlu Bakan yürütür.

Yürürlüğe Giriş

38.

Bu Yasa, Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.